LICENCJACKIE

stacjonarne

specjalność:

(1)Administracja
i Służby Publiczne

 

MAGISTERSKIE

specjalności:

(1) Dyplomacja Nowej Europy,
(2) Doradztwo
i Komunikowanie Polityczne


specjalność:

(1) Instytucje
i Administracja Publiczna

Cechą charakterystyczną programu studiów politologicznych w WSB-NLU jest przywiązywanie istotnej wagi do wiedzy praktycznej, umiejętności studentów, zdolności do samodzielnej pracy i solidnego wykształcenia ogólnego. Dlatego też duży nacisk kładzie się na przygotowywanie prac pisemnych (esejów), samodzielną lekturę, wiedzę na temat bieżącej polityki; mniejszy zaś na naukę pamięciową, czy umiejętności przydatne w karierze typowo akademickiej.

Studia na kierunku politologia w WSB-NLU mają swoją specyfikę. Nie tylko w porównaniu z innymi kierunkami oferowanym w naszej Szkole, ale także w porównaniu z innymi studiami politologicznymi oferowanymi w kraju. Przede wszystkim zasady zaliczenia większości przedmiotów zmuszają studentów do systematycznej pracy w ciągu semestru. Oceny z egzaminów stanowią zwykle jedynie część oceny końcowej. W trakcie studiów licencjackich przygotowuje się ponad 20 esejów, stanowiących jeden z warunków zaliczenia wielu przedmiotów. Duża część egzaminów ma charakter ustny, a niektóre z pisemnych odbywają się w systemie open book – studenci mogą korzystać wówczas z książek i notatek. 

Przedmioty realizowane są nie tylko w formie wykładów, ale bardzo często w formie kursów (dwa razy w tygodniu w grupach około 30-osobowych), konwersatoriów, czy ćwiczeń. Dużo czasu poświęcają studenci na naukę języków obcych – w pierwszych latach studiów, zwykle dwie godziny dziennie pracy z lektorem w grupie kilkunastoosobowej.

Zasady studiowania i zaliczania przedmiotów opisane są w Regulaminie Studiów WSB-NLU, uchwałach Rady Wydziału oraz szczegółowym zarządzeniu prodziekana ds. studenckich, obowiązującym w danym roku akademickim. Standardem jest rozliczanie studiów według systemu kredytowego. Daje on możliwość częściowego wyboru przedmiotów studentom II roku i lat następnych. Sprawia też, że przedmioty zaliczone podczas studiów za granicą odbytych na podstawie porozumień między uczelniami mogą być bez przeszkód zaliczone jako realizacja programu studiów w WSB-NLU.


~ r e k r u t a c j a ~

~ f o r m u l a r z ~


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl