System polityczny Rosji 1991-2007 [PLS 335]

Wykład omawia najważniejsze zagadnienia kształtowania się systemu politycznego

Federacji Rosyjskiej po upadku ZSRR. Prezentuje ustrojową pozycję prezydenta, rządu

i parlamentu, omawia rolę ugrupowań politycznych i wyborów. Istotnym elementem

wykładu jest też prezentacja głównych teorii politycznych opisujących zmiany ustrojowe

i ich istotę, w tym w szczególności tekstów autorów rosyjskich.

 

Wykład 30 godzin w semestrze zimowym

dr hab. Włodzimierz Marciniak

3 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl