Polskie tradycje polityczne: I Rzeczpospolita [PLS 346]

Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat specyfiki kulturowej, politycznej i prawnej

I Rzeczypospolitej oraz wykształcenie umiejętności identyfikacji elementów tej tradycji

w późniejszej myśli i praktyce politycznej. Podczas zajęć analizowane będą

najważniejsze elementy kultury politycznej i prawnej Rzeczypospolitej, które

decydowały o odmienności polskiej metody myślenia o państwie, prawie i polityce

w stosunku do tradycji państw ościennych (późniejszych państw zaborczych)

i zachodnioeuropejskich. Omawiane będą podstawy kulturowe ustroju Rzeczypospolitej

oraz Unii Polski i Litwy, następnie zasady ustrojowe, zagadnienia państwa prawa, ustroju

obywatelskiego, parlamentaryzmu, samorządu terytorialnego oraz modelu polityki

zagranicznej.

 

Konwersatorium 30 godzin w semestrze zimowym

dr Rafał Lis

3 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl