studia licencjackie stacjonarne
 
 
 
Studia licencjackie prowadzone są od roku akademickiego 2002/2003.
Do 13 lipca 2009 tytuł licencjata przyznano 135 absolwentom.
 
 
Uczymy myśleć samodzielnie, w oderwaniu od obowiązujących schematów, wierząc, że jest to jedyny sposób na przełamanie powszechnej atmosfery niemożności i zwątpienia w rolę polityki. Namawiamy naszych studentów do samodzielnych lektur i poszukiwań. Do stawiania pytań i szukania odpowiedzi.
 
Nie wychowujemy naszych studentów tak jak czyni to szkoła średnia. Oczekujemy od nich przede wszystkim odpowiedzialności za własne czyny, a także uczenia się odpowiedzialności za innych. Traktujemy ich jako dorosłych ludzi, którzy biorą los w swoje ręce. Dyskutujemy o tym co jest złe lub dobre, ale nie podajemy gotowych odpowiedzi.

 

Kształcimy umiejętności praktyczne pozwalające na szybki awans zawodowy takie jak – biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego, dobry warsztat publicystyczny, sprawne posługiwanie się podstawowym oprogramowaniem komputerowym, umiejętność analizy danych statystycznych. Kształcimy ludzi, którzy nie będą musieli pokonywać dodatkowych barier w poszukiwaniu atrakcyjnej pracy po studiach.
 
program studiów:
 
Program studiów na kierunku politologia obejmuje ponad 2000 godzin zajęć, w tym co najmniej 300 godzin nauki języków obcych. Ponad połowa zajęć realizowana jest w małych grupach – kursowych, konwersatoryjnych lub ćwiczeniowych. Dodatkowo studenci – korzystając z kredytowego systemu zaliczania - mają prawo szerokiego wyboru przedmiotów. Program studiów oferowany dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2009/2010 w pełni realizuje standardy kształcenia określone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Oryginalność programu – na tle oferowanych przez inne uczelnie – zapewnia podkreślanie związku wykładanych zagadnień z praktyką polityczną, jak i zastosowanie w jego budowie doświadczeń i rozwiązań znanych z uczelni amerykańskich.
 
promocja:
za rok studiów 2.900,00 zamiast 4.500,00
W dwóch najbliższych latach (rekrutacja 2008, 2009) mieszkańcom powiatów nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego oraz miasta Nowego Sącza oferujemy obniżkę czesnego w wysokości 35% na stacjonarne studia pierwszego stopnia.
czytaj "Studia i praca ..."

 rekrutacja, formularz

 

 


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl