studia uzupełniające magisterskie stacjonarne

 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone są od roku akademickiego 2007/2008. 

13 lipca 2009 roku PIERWSZA PIĄTKA naszych studentów uzyskała tytuł MAGISTRA. Poniżej przywołujemy tytuły prac dyplomowych przedstawionych do obrony (prezentowana kolejność odpowiada kolejności egzaminów dyplomowych).

  1. Czy w Polsce istniała mafia?
    Polska przestępczość zorganizowana i metody jej zwalczania w latach 1989 - 2001
  2. Lobbing - dwa bieguny. "Stare demokracje" vs "nowe demokracje"
  3. Indywidualizm jako cecha nowoczesności.
    Zmiana postaw polskiej młodzieży w kontekście zachodniej krytyki
  4. Regulacje lobbingu w instytucjach Unii Europejskiej a jawność lobbingu
  5. Polityka spójności w Unii Europejskiej - bariery w pozyskiwaniu dotacji

dla każdego !  

Studentem studiów II stopnia na kierunku politologia może zostać każdy, kto ukończył co najmniej studia I stopnia (na dowolnym kierunku) i uzyskał tytuł licencjata lub równoważny. Absolwenci kierunków innych niż politologia, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe zobowiązani zostaną do zaliczenia w pierwszym roku studiów trzech kursów z programu studiów I stopnia na kierunku politologia w WSB-NLU: Nauka o polityce, System polityczny RP,  Współczesne systemy polityczne. 

dwie specjalności: 

Dyplomacja Nowej Europy ma przygotowywać do pracy zawodowej w firmach i instytucjach aktywnie uczestniczących w europejskiej wymianie idei, usług, produktów, a zatem w firmach obecnych na rynkach europejskich, komórkach współpracy europejskiej i międzynarodowej administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych prowadzących współpracę międzynarodową. Zasadniczym celem programu jest przygotowanie specjalistów dobrze znających uwarunkowania polityki europejskiej oraz w stopniu nieobecnym dotąd na polskim rynku absolwentów znających kraje sąsiadujące z Polską. Program kładzie nacisk na rozwijanie praktycznych umiejętności niezbędnych we współpracy międzynarodowej: na dobrą znajomość kulturowych uwarunkowań polityki i komunikację międzykulturową, na znajomość instytucji, programów i procedur Unii Europejskiej, zwłaszcza wspierających nowe państwa członkowskie, na rozwój umiejętności niezbędnych dla prowadzenia „dyplomacji" na poziomie firmy, gminy, organizacji.

Doradztwo i komunikowanie polityczne przygotowuje do pracy w instytucjach wspierających działania polityczne (gabinetach politycznych, partiach, do funkcji doradczych w samorządzie i administracji rządowej) oraz zapewniających opinii publicznej dostęp do informacji o Życiu politycznym kraju (media, instytucje edukacyjne, wydawnictwa). Program daje narzędzia do pracy przy ocenie projektów prowadzonych przez rząd lub instytucje samorządowe, do pracy nad programami rozwoju lokalnego oraz przy kampaniach politycznych i public relations. Wskazuje na konieczność respektowania norm ustawowych w pracy dziennikarza, rzecznika prasowego, urzędnika różnych szczebli administracji. Przygotowuje do merytorycznej obsługi systemu informacji publicznej. Wprowadza w arkana sztuki doradztwa politycznego – zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym.

Punktem wyjścia konstrukcji programu był funkcjonujący w WSB-NLU program nauczania politologii na poziomie licencjackim, wymagania zawarte w standardach kształcenia ogłoszonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Radę Główną Szkolnictwa Wyższego oraz wynikające z sylwetki absolwenta praktyczne nachylenie specyfiki studiów w WSB-NLU.

program studiów: 

Studia trwają – zgodnie ze standardami – 4 semestry. Podział treści kształcenia na przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne oraz obowiązkowe i do wyboru zgodny jest z wyżej wymienionymi aktami. Warunkiem zaliczenia studiów jest zdobycie przynajmniej 120 punktów ECTS.

 

 

 

 


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl