Monografie

NATURA – WOLNOŚĆ – WŁADZA. STUDIUM Z DZIEJÓW MYŚLI POLITYCZNEJ RENESANSU
 

"Analiza renesansowej wizji ustroju mieszanego musi (…) dotknąć specyfiki całego korespondującego z nią układu trzech pojęć – wolności, władzy i państwa – jako układu spojonego wewnętrznie przez nie mniej specyficzne wyobrażenie natury. Natomiast historycznie przełomowy charakter fenomenu Renesansu oraz jego założenie programowe, zawarte w haśle odrodzenia antyku, narzuca oczywistą potrzebę rekapitulacji antycznych i średniowiecznych dziejów owego pojęciowego układu, i jego specyfiki, jego losów doniosłego fragmentu dziedzictwa, które mogli chcieć – u progu nowożytności – odrodzić twórcy przełomu." (fragment wstępu)

Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2001

SPIS TREŚCI


TRÓJPODZIAŁ WŁADZY I ZGODA WSZYSTKICH. NACZELNE ZASADY „USTROJU MIESZANEGO” W STAROPOLSKIEJ REFLEKSJI POLITYCZNEJ
 

"Uświęcony powagą Antyku i przyswojony przez Renesans pogląd, że ani monarchia, ani arystokracja, ani demokracja, nie stanowią najlepszej formy państwa, natomiast jest taką formą mieszana – łącząca w sobie zalety wszystkich pozostałych, bez ich wad – zadomowił się w polskim pisarstwie politycznym przynajmniej w połowie XVI wieku. Od razu też skojarzył się tu z poglądem, że to ustrój Rzeczypospolitej ma taką właśnie formę." (Fragment Rozdziału I)

Instytut Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2001

                   SPIS TREŚCI


POLSKA – PRZYCZYNY SŁABOŚCI I PODSTAWY NADZIEI

"Janusz Ekes próbuje odpowiedzieć na pytanie, jaka demokracja jest potrzebna Polsce po upadku systemu komunistycznego. Punkt wyjścia jego rozważań stanowi określenie i wskazanie historycznych źródeł dwóch ważnych negatywnych stron polskiego życia publicznego lat dziewięćdziesiątych – są nimi bierność polityczna społeczeństwa i brak elity politycznej. W trzecim rozdziale autor definiuje największe zagrożenia polskiej państwowości i ustroju, jakimi są według niego: próba powrotu do anachronicznej koncepcji państwa-dysponenta i ideologizacja życia politycznego (…). Wreszcie ostatnia cześć pracy rysuje zarysy programu pozytywnego: uchwalenie Konstytucji, która stworzyłaby zręby ustroju państwa-gwaranta, opartego na zasadzie równowagi i prawnego uregulowania stosunków między trzema podmiotami: państwem, obywatelami i władzą publiczną."

Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1994

SPIS TREŚCI


ZŁOTA DEMOKRACJA

„Polska od chwili narodzin stoi przed koniecznością wyboru między drogą łatwą a trudną. Pierwsza oznacza bierność i załamanie bytu; druga – wysiłek, by istnieć. Wraz z Polską przed koniecznością wyboru stoją Polacy.
Już od ponad tysiąca lat kolejne pokolenia Polaków dokonują owego wyboru. Każde z nich, bardziej lub mniej świadomie, znajduje się bowiem na geopolitycznym miejscu, które jest jednym z rozstajów Starego Świata, a które nazywa się Europą Środkową. I za każdym razem ten lub inny wybór dokonany przez Polskę wyraźnie zbiega się z jakimś zwrotem w losach jej sąsiadów, a także ze zmianą kształtów historycznej osobowości wspólnoty europejskiej.”

Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1987

SPIS TREŚCI

 

Pozycje redagowane


DZIEDZICTWO PIERWSZEJ RZECZPOSPOLITEJ W DOŚWIADCZENIU POLITYCZNYM POLSKI I EUROPY

„… politologia, odkąd ujawniła się jako dyscyplina naukowa, nie rezygnuje z naturalnego rezerwuaru doświadczenia politycznego, jakim jest historia. Mieści się w nim także doświadczenie Polski, a więc i Pierwszej Rzeczypospolitej. Byłby jednak ryzykownym sąd, że jest ono wykorzystywane w sposób dostateczny. Niedostatek ten w znacznej mierze wynika również z dezawuującej dziedzictwo, presji jego stereotypowego obrazu.
Samą siłą rzeczy więc uzasadniony jest pogląd o konieczności przyłączenia się do prób, których celem jest rewizja owego stereotypu i adaptacja rzeczywistego dorobku dziejów politycznych Pierwszej Rzeczypospolitej do potrzeb politologicznych.” (Fragment Wprowadzenia)

Wydział Studiów Politycznych WSB-NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2005

SPIS TREŚCI

 

Wybrane eseje

 • Polska – Rosja – Europa (w:) Pressje, Teka XIII, Kraków 2008.
 • Stereotypy Zachodu (w:) Pressje, Teka XII, s. 73-82, Kraków 2008.
 • Piis Manibus (w:) Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei, Jacek Kloczkowski (red.), Kraków 2006, s. 60-71.
 • ‘Tradycja’ czy ‘Postęp’ Dylemat epoki Oświecenia w Polsce (w:) Drogi do Nowoczesności, Jacek Kloczkowski, Michał Szułdrzyński, Kraków 2006, s. 59-44.
 • Proces kompozycji ustroju mieszanego Rzeczypospolitej (w:) Dziedzictwo Pierwszej Rzeczypospolitej w doświadczeniu politycznym Polski i Europy, Janusz Ekes (red.), Nowy Sącz 2005, s. 53-68.
 • Zagrożenia Europy (w:) Przegląd powszechny, Londyn 1985, z.12.
 • Młodość Europy (w:) Ład, R:1983, nr 10.
 • Granice Europy (w:) Ład, R:1982, nr 33.
 • Życie i struktury (w:) Kierunki, R:1980, nr 41.
 • Historyczne imponderabilia dialogu (w:) Kierunki, R:1980, nr 38.
 • Świadomość i czyn (w:) Kierunki, R:1980, nr 26.
 • Osobowość i twórczość Narodu (w:) Kierunki, R:1979, nr 42.
 • Od równowagi sił do równowagi ducha (w:) Kierunki, R:1979, nr 28.
 • Nie ma wydarzeń samotnych. W 900 Rocznicę śmierci Św. Stanisława Biskupa (w:) Kierunki, R:1979, nr 18.
 • Słowiańskie wątki w dziejopisarstwie i w polityce Księstwa Meklemburskiego w początkach Odrodzenia (w:) Przegląd Zachodni, R.1978, z.2.

 

Wybrane referaty

 • Dylematy polskiej polityki zagranicznej. Przeszłość i teraźniejszość, Wydział Studiów Politycznych WSB-NLU – styczeń 2008.
 • Patriotyzm Polaków – między tradycją a współczesnością, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków – październik 2006.
 • Idea modernizacji w polskiej myśli politycznej, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków – czerwiec 2006.
 • Dziedzictwo Pierwszej Rzeczypospolitej w doświadczeniu politycznym Polski i Europy, Wydział Studiów Politycznych WSB-NLU – kwiecień 2005.


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl