Publikacje

 


EUROPA NA ROZDROŻU

"Nowy Traktat Europejski niewiele w życiu Europy zmieni. Większość zmian jest kosmetycznych i kompromisowych. Nie są one wystarczającą odpowiedzią na obecne wyzwania konkurencji, współzależności i różnorodności w otaczającym nas świecie.  Co gorsza, nikt nie wie dokładnie w którym kierunku powinny podążać zmiany. Powstaje pytanie: co nas czeka teraz? Nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie i książka Tomasza G. Grosse jest tego wybitnym świadectwem. (…) Unia ma dzisiaj atrybuty odbiegające od tego co teoria integracji nam przez wiele lat mówiła. Zrozumienie natury tego dziwnego tworu europejskiego jest zadaniem o ogromnej wadze." (Fragment przedmowy - Prof. Jan Zielonka)

Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008


INNOWACYJNA GOSPODARKA NA PERYFERIACH?
 
Czy w Polsce można zbudować innowacyjną gospodarkę? Czy w krajach i regionach słabiej rozwijających się, oddalonych od centrów europejskich oraz światowych można rozwijać procesy gospodarcze opierające się na wiedzy i nowoczesnych technologiach? Niniejsza książka próbuje odpowiedzieć na te pytania, odnosząc je do wybranych koncepcji teoretycznych oraz doświadczeń obszarów słabiej rozwijających się w Zachodniej Europie. Autor analizuje możliwości wykorzystania instrumentów polityki regionalnej dla rozwoju innowacyjnej gospodarki w Polsce. Proponuje również zmiany systemu zarządzania innowacją w Polsce, a także korektę niektórych polityk europejskich.

Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.


POLITYKA REGIONALNA UNII EUROPEJSKIEJ. PRZYKŁAD GRECJI, WŁOCH, IRLANDII I POLSKI.
Problematyka rozwoju regionalnego cieszy się obecnie w Polsce rosnącym zainteresowaniem. Dzieje się tak z dwóch powodów: po pierwsze coraz lepiej zdajemy sobie sprawę z wagi, jaką niepodległe państwo polskie, podobnie jak w okresie II Rzeczpospolitej, przywiązywać powinno do zmniejszania różnic regionalnych i stymulowania rozwoju regionów. Po drugie, wejście Polski do Unii Europejskiej wymusiło konieczność definiowania własnej polityki regionalnej w odniesieniu do instrumentów unijnej polityki regionalnej, co niewątpliwie stało się ważnym impulsem dla polskiej debaty, której autor niniejszej książki jest jednym z najznamienitszych uczestników oraz komentatorów.
 
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004. Wydanie drugie, uzupełnione

POLSKA WOBEC NOWEJ POLITYKI SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
 
 Polska wobec nowej polityki spójności UE - podsumowuje debatę krajową i europejską na niezwykle ważny dla Polski temat. Jak będzie wyglądała jedna z najważniejszych polityk Unii Europejskiej w bliskiej przyszłości? W jaki sposób i na jakie projekty powinny być wydatkowane fundusze unijne w Polsce? Oprócz wątku polityki europejskiej autorzy podejmują równie istotny temat odpowiedniego przygotowania struktur administracyjnych w Polsce. Gruntownej przebudowy wymaga bowiem dotychczasowy system polityki regionalnej w naszym kraju. Bez odpowiedniej zmiany tego systemu trudno będzie prowadzić działania prorozwojowe w regionach i efektywnie wykorzystać pomoc europejską.

Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004
redakcja tomu

 


ZMIERZCH DECENTRALIZACJI W POLSCE? POLITYKA ROZWOJU W WOJEWÓDZTWACH W KONTEKŚCIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
 
Reforma administracyjna drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych miała przyczynić się do skuteczniejszego prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, w tym zarządzania funduszami rozwojowymi. Czy rzeczywiście się do tego przyczyniła? W pionierskiej i szeroko zakrojonej pracy autor analizuje funkcjonowanie kontraktów wojewódzkich oraz wykorzystanie unijnych środków pomocowych w województwach. Zestawiając cele reformy z wynikami badania stawia tezę o zmierzchu decentralizacji w Polsce. Książkę wieńczą szczegółowe rekomendacje dotyczące formułowania, wprowadzania w życie i koordynowania polityki rozwoju na szczeblu centralnym i regionalnym, kształtu kontraktów wojewódzkich, systemów do obsługi funduszy europejskich oraz roli samorządów.

Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003

  

 

 • Wpływ kultury politycznej na kształtowanie polityki europejskiej w Polsce, Międzynarodowy Przegląd Polityczny, nr 1 (25), 2010, s. 156-171. 
 • Europeizacja, w: W. Morawski (red.): Modernizacja Polski. Struktury, agencje, instytucje. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 289-316. (artykuł w pliku PDF)
 • Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej a budowa kapitału intelektualnego na obszarach wiejskich, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.(artykuł w pliku PDF)
 • Strategia „UE 2020”a cele rozwojowe Polski. EU 2020 Strategy vs. Polish economic growth objectives. Brief programowy Instytutu Kościuszki, luty 2010, http://www.ik.org.pl/ .
 • Przyszłość strefy euro, Monitor Unii Europejskiej, nr 2 (68), luty 2010, s. 82-86.
 • Social dialogue during Enlargement: The case of Poland and Estonia, Acta Politica, International Journal of Political Science, Vol. 45, 2010, Nr 1/2, s. 112-135.
 • Strategia “UE 2020” – założenia i dyskusja, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, 11.03.2010, http://ec.europa.eu/polska/ .
 • Mezzogiorno – an ex ample of dependent and non-innovative development, w: Southern Italy – Eastern Germany – Eastern Poland. The Triple Mezzogiorno? A. Kukliński, E. Malak-Pętlicka, P. Żuber (eds.), Ministry of Regional Development, Warsaw, 2010, pp. 209-223.
 • Europa 2020 – odpowiedź na nowe wyzwania?, Monitor Unii Europejskiej, nr 3 (69), 2010, s. 52-57.
 • Przyszłość polityki spójności, Monitor Unii Europejskiej, nr 4 (70), 2010, s. 78-84.
 • Przyszłość polityki spójności – kolejne etapy dyskusji, „PRO OECONOMIA” Fundacja Ewaluacji i Badań Ekonomicznych, Warszawa 2010, http://www.prooeconomia.pl/.(artykuł w pliku PDF)
 • Subnational Cooperation Action Plan for Poland for the period of 2010-2012, The World Bank, Warsaw, April 2010 (raport przygotowany wspólnie z pracownikami Banku Światowego oraz innymi zewnętrznymi ekspertami).
 • Przygotowania do polskiej prezydencji w UE: między rywalizacją wyborczą a szansą modernizacji polskiej administracji? w: Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, K. A. Wojtaszczyk (red.), Seria Wizje Europy nr 7, Katedra Europeistyki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010, s. 51-76.
 • Kulturowe podstawy zróżnicowań kapitalizmu w Europie, w: Kultura i gospodarka, J. Kochanowicz, M. Marody (red.), Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa 2010, s. 223-246.
 • EU Cohesion Policy and the peripheries of the New Member States, w: Regional Development in Central and Eastern Europe, G. Gorzelak, J. Bachtler, M. Smętkowski (eds.), Routledge, London – New York, s. 2010, 313-328.
 • Komisja Europejska wobec trzeciego sektora na przykładzie strategii lizbońskiej, Trzeci Sektor, nr 20, wiosna 2010, s. 77-84.
 • Finnish and American experiences and innovative economy development opportunities in Eastern Poland, in: M. Stefański (ed.): Endogenous factors in development of the Eastern Poland, University of Economics and Innovation in Lublin, Lublin 2010, s. 47-72.
 • Euro w kryzysie: wnioski dla Polski, Polski Przegląd Dyplomatyczny, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, nr 2 (54) marzec-kwiecień 2010, s. 73-98.
 • Geopolityka Unii Europejskiej? Przykład wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, Nowa Europa, nr 1 (9), 2010, s. 74-102.
 • Europejska Przestrzeń Badawcza. Wyzwania i zagrożenia, Monitor Unii Europejskiej, nr 6/7 (72/73) 2010, s. 79-86.
 • Kształtowanie demokracji w Polsce: między europeizacją a wpływem kultury politycznej, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, nr 1(28), s. 93-128. 
 • Dialog dla rozwoju, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, nr 1 (24), 2010, s. 45-52.
 • Między europeizacją a wpływem kultury politycznej, w: D. Gizicka (red.): Współczesne oblicza demokracji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 38-61.
 • Co decyduje o zmianie systemu społecznego? Przykład niemieckiego i duńskiego systemu dialogu społecznego. Studia Polityczne, nr 25, 2010, s. 101-128.
 • Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce: ocena wybranych inicjatyw w okresie spowolnienia gospodarczego, Samorząd Terytorialny, nr 7-8/2010, s. 54-73.
 • Rola interesów narodowych w polityce europejskiej: przykład dyskusji o Strategii „Europa 2020”, Międzynarodowy Przegląd Polityczny, nr 2 (26), 2010, s. 205-222.
 • Doświadczenia fińskie i amerykańskie a szanse rozwoju gospodarki innowacyjnej w Polsce Wschodniej, w: D. J. Błaszczuk, M. Stefański (red.): Strategiczna problematyka rozwoju Polski Wschodniej, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2010, s. 89-114. 
 • Systemowe uwarunkowania słabości polityki zagranicznejUnii Europejskiej, Studia Europejskie, nr 1 (53) 2010, s. 33-66.
 • Europeizacja w działaniu. Wpływ Strategii Lizbońskiej na rozwój sektora pozarządowego w Polsce, Civitas, nr 12, 2010, s. 27-40.
 • Wokół spójności i innowacyjności polskiej gospodarki, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, nr 2 (25), 2010, s. 31-40.
 • Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi, „Pro Oeconomia” Fundacja Ewaluacji i Badań Ekonomicznych, Wydawnictwo Key Text, Warszawa (wspólnie z Ł. Hardtem) (170 str.). (publikacja w pliku PDF)
 • Władze publiczne wobec kryzysu gospodarczego: przykład działań antykryzysowych podejmowanych w latach 2008-2009, Myśl Ekonomiczna i Prawna, nr 2 (25) 2009, s. 57-107.
 • Odnowiona strategia lizbońska a polityka spójności: ocena rezultatów współpracy i perspektywy rozwoju, w: A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak (red.): Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku, Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, Tom I, Kraków 2009, s. 163-198.
 • Europeizacja administracji – Nowe Metody Zarządzania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w: L. Kolarska-Bobińska (red.): Nowe metody zarządzania w państwach Unii Europejskiej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych 2009, s. 101-131.
 • Przypadek agencji wdrażającej – między kulturą polityczną, europeizacją i wyzwaniami modernizacyjnymi (wspólnie z M. Fałkowskim, E. Skwarczyńską), w: L. Kolarska-Bobińska (red.): Nowe metody zarządzania w państwach Unii Europejskiej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych 2009, s. 133-156.
 • Plan antykryzysowy rządu: bardziej stabilności czy rozwoju?, Międzynarodowy Przegląd Polityczny, nr 1 (24), 2009, s. 109-117.
 • Cohesion of innovative economy In Europe: a New goal for EU Policy, w: Cohesion policy facing the challenges of the 21st century, Ministry of Regional Development, Warsaw 2009, s. 26-42.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: jakie zasady i cele polityki regionalnej państwa? Samorząd Terytorialny, nr 1-2/2009, s. 5-25.
 • Co dalej z Euro 2011? Monitor Unii Europejskiej, Marzec 2009.
 • Polska w rok po kryzysie na rynkach finansowych i w światowej gospodarce. Ocena polityki antykryzysowej polskiego rządu. Brief programowy Instytutu Kościuszki, wrzesień 2009.
 • Spójność terytorialna jako nowy wymiar polityki spójności Unii Europejskiej, w: Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009, s. 113-144.
 • Jaki model polityki regionalnej w Polsce? Głos w dyskusji o Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Małopolskie Studia Regionalne, nr 1 (16), 2009, s. 7-16.
 • Wyzwania krajowej polityki rozwoju w kontekście europejskim, Małopolskie Studia Regionalne, nr 1 (16), 2009, s. 47-60.
 • Dylematy dobrego rządzenia (good governance). Wnioski dla Polski. Studia Polityczne, nr 23, 2009, s. 113-150.
 • Strategia Lizbońska a rozwój sektora pozarządowego w Polsce, Opinie i Ekspertyzy, OE-113, Kancelaria Senatu, październik 2009.
 • Wnioski – w oparciu o analizę stanowisk państw członkowskich i non-paper’ów – z podsumowania Strategii lizbońskiej 2000-2010: jakie kwestie Polska powinna promować w debacie nt. strategii gospodarczej UE po 2010 r. z punktu widzenia ich ewentualnej późniejszej realizacji podczas polskiej prezydencji, ekspertyza dla UKIE, Warszawa 2009.
 • Analiza wybranych działań antykryzysowych władz publicznych na świecie. Wnioski dla prac nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego, w: Koncepcja nowej polityki regionalnej. Ekspertyzy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009, s. 7-32.
 • Cele i zasady polityki regionalnej państwa, w: Koncepcja nowej polityki regionalnej. Ekspertyzy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009, s. 33-68.
 • O słabości polityki zagranicznej Unii Europejskiej, Analizy Natolińskie, 8 (40) 2009.(artykuł w pliku PDF)
 • Rozwój społeczeństwa informacyjnego jako sposób na walkę z kryzysem, Analizy i Opinie, nr 97, lipiec 2009, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.(artykuł w pliku PDF)
 • Uwagi do projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wrzesień 2009: ekspertyza dla MRR, październik 2009.
 • Propozycje zapisów do projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, listopad 2009.
 • Opinia na temat projektu ustawy o Trójstronnej Komisji Partnerstwa Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ekspertyza na zlecenie Kancelarii Senatu, listopad 2009 r.
 • Dania, w: W kierunku dialogu opartego na wiedzy, red. A. Zybała, MPiPS, Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, Warszawa 2009, s. 57-76.
 • Niemcy, w: W kierunku dialogu opartego na wiedzy, red. A. Zybała, MPiPS, Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, Warszawa 2009, s. 192-212.
 • Polska prezydencja w UE – wyzwania dla partnerów dialogu społecznego, Dialog, Pismo Dialogu Społecznego, nr 1-2 (22), 2009, s. 43-50.
 • Jak zwiększyć inwestycje społeczeństwa informacyjnego? Analizy i Opinie, nr 103, grudzień 2009, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.(artykuł w pliku PDF)
 • Wpływ kryzysu finansowego i gospodarczego na rozszerzenie strefy euro – wnioski dla Polski, Ekspertyza dla Parlamentu Europejskiego, Instytut Kościuszki, Kraków 2009.
 • Wpływ europeizacji na kierunki procesów rozwoju w Polsce, w: A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak (red.): Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku, Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, Tom II, Kraków 2009, s. 157-174.
 • Co dalej ze Strategią Lizbońską? Propozycje dla polskiego stanowiska. Monitor Unii Europejskiej, nr 12 (66), grudzień 2009, s. 75-80.
 • Przygotowanie polskiej prezydencji w 2011 r. Główne wyzwania administracyjne. w: J. M. Fiszer (red.): Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskowe. ISP PAN, Warszawa 2009, s. 162-213.
 • Władza monetarna w stosunkach transatlantyckich. Studium relacji polityki gospodarczej i geopolityki w Unii Europejskiej. Zeszyt naukowy 35, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2009. (artykuł w pliku PDF)
 • Monetary Power in Transatlantic Relations. Study of the relationship between economic policy and geopolitics in the European Union, Natolin Papers, nr 35, Natolin European Centre, Warsaw 2009.
 • Doświadczenia prezydencji jako wyzwanie dla polskiej polityki, w: K. Szczerski (red.): Prezydencja w Unii Europejskiej. Analizy i doświadczenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 89-106.

 • Jaka przyszłość polityki spójności? Analizy i Opinie nr (1) 80, Instytut Spraw Publicznych 2008. (artykuł w pliku PDF)
 • What is the future of EU cohesion policy? Analyses & Opinion, no. (1) 80, Instytut Spraw Publicznych 2008.
 • Polska wobec debaty o przyszłości polityki spójności, Międzynarodowy Przegląd Polityczny, nr 1 (21), 2008, 38-45.
 • Europa na rozdrożu, Instytut Spraw Publicznych Warszawa 2008, s. 475.
 • Rozważania o przyszłości polityki spójności, w: Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu: P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber (red.), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, s. 85-100.
 • New Modes of Governance in New Member Countries, NewGov Policy Brief, no 25, 2008, European University Institute, (wspólnie z L. Kolarską-Bobińską).
 • Nowe Metody Zarządzania w administracji publicznej, w: Co warto, co należy zmienić? Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008, s. 85-90 (wspólnie z L. Kolarską-Bobińską).
 • Demokracja na szczeblu lokalnym i regionalnym, w: Co warto, co należy zmienić? Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008, s. 147-156.
 • Hybrydowy ustrój Unii Europejskiej: dwie logiki zmian w projekcie traktatu konstytucyjnego, Analizy Natolińskie, nr 3 (26), 2008. (artykuł w pliku PDF)
 • Co dalej ze strategią lizbońską? Analizy i Opinie nr 84, Instytut Spraw Publicznych 2008.
 • What’s Next for the Lisbon Strategy? Analyses & Opinion, no. 3, Instytut Spraw Publicznych 2008.
 • Europeizacja a lokalne uwarunkowania administracyjne, Zarządzanie Publiczne, nr 1 (3), 2008, s. 69-90.
 • Czy polityka spójności Unii Europejskiej może być bardziej innowacyjna? Samorząd Terytorialny, nr 6 (210), vol. XVIII, 2008, s. 18-34.
 • Funkcje prezydencji, w: J. Czaputowicz (red.): Polityka Zagraniczna Polski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008, s. 47-58.
 • Zarządzanie rozwojem gospodarczym w Europie, w: J. Czaputowicz (red.): Polityka Zagraniczna Polski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008, s. 69-82.
 • Deficyt demokratyczny w UE i metody jego przezwyciężania, w: U. Kurczewska (red.): Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 75-96.
 • Odnowiona strategia lizbońska: ocena i perspektywy na przyszłość, Międzynarodowy Przegląd Polityczny, nr 2 (22), 2008, s. 143-158.
 • Spójność terytorialna jako nowy wymiar polityki spójności UE. Najważniejsze dylematy politycznej debaty. w: T. Marszał (red.): Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań strategii lizbońskiej, Polska Akademia Nauk, KPZK, Studia, tom CXX, Warszawa 2008, s. 9-34.
 • Spór o Strategię Lizbońską, Dialog, nr 2 (19), 2008, s. 35-42.
 • Partnerstwo dla rozwoju Polski Wschodniej, Dialog, nr 4 (21), 2008, s. 9-18.
 • Europa dla obywateli – wokół jakości i dostępności usług użyteczności publicznej, Dialog, nr 4 (21), 2008, s. 37-47.
 • Zintegrowane podejście w polityce spójności: Przykład dyskusji na temat strategii lizbońskiej i spójności terytorialnej, w: T. G. Grosse, A. Gałek (red.): Zintegrowane podejście do rozwoju. Rola polityki spójności. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, s. 11-46.
 • Czy polityka spójności Unii Europejskiej będzie po roku 2013 bardziej innowacyjna? ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 • Polityka spójności wobec regionów najbardziej oddalonych, ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 • Spójność terytorialna jako nowy wymiar polityki spójności UE, ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 • Odnowiona strategia lizbońska: ocena funkcjonowania strategii w pierwszym okresie (2005-2008), propozycje dalszych kierunków rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów polityki spójności. Implikacje dla stanowiska polskiego, ekspertyza dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa 2008.
 • Polska prezydencja w UE: wyzwania administracyjne, ekspertyza dla Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2008.
 • Czy Polska potrzebuje dobrego rządzenia? Analizy i Opinie, Nr 85, Instytut Spraw Publicznych 2008. (artykuł w pliku PDF)
 • Czy Polska potrzebuje dobrego rządzenia? Monitor Unii Europejskiej, nr 10 (52), 2008, s. 116-121.
 • Program stabilności czy rozwoju? Ocena rządowego programu łagodzenia skutków kryzysu, Analizy i Opinie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, nr 89, 2009. (artykuł w pliku PDF)
 • Nowe metody zarządzania, w: J. Czaputowicz (red.): Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, PWN, Warszawa 2008.
 • Nowa polityka spójności: Wybrane nurty debaty europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008 (136 stron).
 • Regiony najbardziej oddalone w polityce Unii Europejskiej, Studia Regionalne i Lokalne, nr 4/34 2008, s. 54-79.
 • Polska prezydencja w Unii Europejskiej, Międzynarodowy Przegląd Polityczny, nr 3 (23), 2008, s. 139-159.
 • Modele integracji europejskiej wobec dylematów reformy Unii Europejskiej, Polska w Europie Nr 1 (50) 2007.
 • Rozwój nowoczesnej gospodarki wiejskiej czy gospodarki opartej na wiedzy? Dwie strategie rozwoju dla wschodnich województw Polski, Analizy i Opinie, nr 71, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.(artykuł w pliku PDF)
 • Thesis for discussing EU regional policy in: Jakubowska P., Kukliński A., Żuber P. (red.): The Future of European Regions, Ministry of Regional Development, Warsaw, 2007, 145-150.
 • Strategia dla Polski w stylu partnerskim, Dialog nr 2 (15), 2007, 19-23.
 • Zarządzanie rozwojem gospodarczym w Unii Europejskiej, Międzynarodowy Przegląd Polityczny, nr 1 (17), 2007, 174-197.
 • Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1 (27), 2007, 27-49.
 • Sprawne zarządzanie polską administracją, Międzynarodowy Przegląd Polityczny, nr 2 (18), 2007, 197-214.
 • Could the EU cohesion policy be more innovative in peripheral regions of the new member countries? In: P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber (eds.): “The Future of European Regions”, Ministry of Regional Development, Warsaw 2007, 305-315.
 • Creativeness of the European Union Governance. Is Technocratic Governance a Rescue for European Integration? The Case of European Agency System. In: A. Kukliński, C. Lusiński, K. Pawłowski (eds.): „Towards a New Creative and Innovative Europe”, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu 2007, 293-312.
 • Koncepcja state capacity i jej odniesienie do współczesnej praktyki politycznej, Studia Polityczne, 2007, nr 20, 35-62. (artykuł w pliku PDF)
 • Innowacyjna gospodarka na peryferiach? Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007 (254 strony).
 • Dialog społeczny i obywatelski w Unii Europejskiej, w: R. Towalski (red.): „Dialog Społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje”, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dalog”, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, 53-74.
 • Administracja publiczna w dialogu, Dialog – Pismo Dialogu Społecznego, nr 3 (16), 2007, 16-18.
 • Euro 20011: Polska prezydencja w Unii Europejskiej, Analizy i Opinie, nr 77, Instytut Spraw Publicznych 2007.(artykuł w pliku PDF)
 • Rozwój peryferii dzięki dialogowi, Obywatel, nr 5 (37) 2007, 30-33.
 • Czy polska prezydencja może być sukcesem? Polski Przegląd Dyplomatyczny, 2007, nr 4 (38), 29-52.
 • Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, w: Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa 2007, s. 119-134.
 • EU-Kohäsionspolitik: Mittelabruf und Operative Programme in Polen 2004-2006, Polen – Analysen nr 24, 04.12.2007.
 • Od czego zależy jakość dialogu społecznego? Koncepcja modelu państwa administracyjnego i państwa sieciowego na przykładzie instytucji dialogu społecznego, Civitas, nr 10, 2007, 121-152.
 • Euro 2011: polska prezydencja w Unii Europejskiej, Międzynarodowy Przegląd Polityczny, nr 4 (20), 2007, 88-101.
 • Czy polska potrzebuje Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego? Studia Regionalne i Lokalne, nr 4 (30), 2007, 31-47.
 • Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego i kontrakty wojewódzkie: czy są jeszcze potrzebne? Samorząd Terytorialny, nr 12 / 2007, 7-19.
 • Doświadczenia sprawowania prezydencji przez kraje członkowskie UE, ekspertyza dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa 2007.
 • Save Public Assets. Monitoring Corruption Threats in the Distribution of Structural Funds, The Case of Integrated Regional Operational Programme in Poland, Institute of Public Affairs, Warsaw 2007.
 • Czy jest możliwy przełom instytucjonalny w Unii Europejskiej, Sprawy Międzynarodowe, nr 1/2006.
 • Silne państwo, czyli jakie? Analizy i Opinie nr 59, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006. (artykuł w pliku PDF)
 • Gra o wpływy w Azji Wschodniej, CFO nr 1-2, 2006.
 • Dialog społeczny a dialog obywatelski w Unii Europejskiej, III Sektor, nr 4, zima 2006.
 • Europa wobec amerykańskiej hegemonii, CFO, nr 3/2006.
 • Wizja nowej strategii, Unia&Polska, nr 11 (126) 2006.
 • Dialog społeczny w Europie, Służba Cywilna, nr 13, zima 2006.
 • New Modes of Governance in New European Union Member States. A report on social dialogue in selected European Union countries, NewGov, Project no. CIT1-CT-2004-506392, ref. No. 17/D08, http://www.connex-network.org/eurogov, 2006
 • An Evaluation of the Regional Policy System in Poland: Challenges and Threats Emerging from Participation in the EU’s Cohesion Policy, European Urban and Regional Studies, vol. 13, nr 2, April 2006.
 • Poszerzenie UE a zmiana instytucjonalna, Międzynarodowy Przegląd Polityczny nr 14 / 2006.
 • W poszukiwaniu nowej równowagi, CFO nr 4, 2006.
 • Dwa źródła, Unia&Polska, nr 127, kwiecień 2006.
 • Europa wobec zmiany systemy światowego, w: Przyszłość Europy – Wyzwania globalne – Wybory strategiczne, pod red. A. Kukliński, K. Pawłowski, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2006.
 • Czas na zmiany, CFO, Magazyn Finansistów, Marzec, nr 6, 2006.
 • Opinia do projektu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 2006.
 • Ekspertyza dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych (druk 488), Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 2006.
 • Uwagi na temat Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, Analizy i Opinie nr 63, 2006, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.(artykuł w pliku PDF)
 • Debata nad przyszłością Traktatu Konstytucyjnego po decyzjach czerwcowego szczytu UE, Analizy i Opinie nr 64, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Międzynarodowe doświadczenia w przeciwdziałaniu korupcji w administracji publicznej, w: Przejrzysty samorząd. Podręcznik dobrych praktyk, red. C. Trutkowski, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 21-38.
 • Koncepcja state capacity i jej zastosowanie do praktyki polskiej, Służba Cywilna, nr 14, wiosna 2006, s. 7-36.
 • Wschodnioeuropejska jakość dialogu, Dialog, Pismo Dialogu Społecznego, nr 11 (2), 2006, s. 23-30.
 • Dialog społeczny i kapitalizm(y), Dialog, Pismo Dialogu Społecznego, nr 12 (3), 2006, s. 59-66.
 • Cztery wymiary legitymizacji Unii Europejskiej, Civitas, Instytut Studiów Politycznych PAN, Ośrodek Myśli Politycznej, nr 9, 2006, 98-139.
 • Polityka publiczna wobec regionów peryferyjnych, Międzynarodowy Przegląd Polityczny nr 16 (4) / 2006, 176-189.
 • Rozwój nowoczesnej gospodarki wiejskiej czy rozwój gospodarki opartej na wiedzy? Dwie strategie rozwoju dla wschodnich województw Polski, Analizy i Opinie nr 71, 2-2007, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Rozwój peryferii dzięki dialogowi, Dialog, Pismo Dialogu Społecznego, nr 13 (4), 2006, s. 65-69.
 • Dialog społeczny i obywatelski w Polsce 2002-2005, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2006.
 • Analiza zagrożeń korupcyjnych w systemie zarządzania Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (2004-2006), Studia Regionalne i Lokale, Nr 4 (26) 2006, 19-41.
 • Agencje i systemy agencyjne w Europie, Służba Cywilna, nr 15, 2006, 81-112.
 • Regionalisierung und Regionalpolitik in Polen, w: F. Merli, G. Wagner (red.): Das neue Polen in Europa, StudienVerlag, Innsbruck, Wien, Bozen 2006, 115-140.
 • Creativeness of the European Union. Some remarks about creativity in the field of economic governance and foreign policy in Europe. Discussion paper, w: A. Kukliński, C. Lusiński, K. Pawłowski (red.): Creative Europe, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, Nowy-Sącz – Warszawa, 2006, 222-225.
 • Loukas Tsoukalis – What Kind of Europe? Oxford University Press, recenzja do Służby Cywilnej, nr 9, 2004-2005.
 • Ocena projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Analizy i Opinie nr 31, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
 • Pierwsze miesiące członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Szanse zwiększenia korzyści w odniesieniu do wybranych polityk gospodarczych w: Ocena pierwszych miesięcy członkostwa Polski w UE – fakty i mity, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2005.
 • Plan narodowy i strategiczny, Znaki Nowych Czasów, nr 15 / 2005.
 • Ocena wpływu programu SAPARD na realizowanie wybranych polityk państwa, Finanse Komunalne, nr 3 / 2005.
 • Strategicznie o Unii Europejskiej, CFO, Magazyn Finansistów, Marzec, nr 1 / 2005.
 • Nowe podejście do strategii lizbońskiej. Czy uda się przezwyciężyć sprzeczności europejskiego kapitalizmu? Analizy i Opinie nr 34, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005. (artykuł w pliku PDF)
 • Inception Report: Democratization, Capture of the State and New Forms of Governance in CEE countries, NEWGOV, New Modes of Governance, Project for the European Commission, http://www.connex-network.org/eurogov.
 • Theoretical Models for the Future of the European Union w: Kukliński A., Pawłowski K. (red.) - Europe – The Global Challenges, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz 2005.
 • Ocena projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2005-2013, Międzynarodowy Przegląd Polityczny, nr 11 / 2005.
 • Kilka refleksji na kanwie wypowiedzi Prof. A. Kuklińskiego i projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1 (19), 2005.
 • National Review of SAPARD pre-accession assistance impact on national agriculture and rural development in Poland w: SAPARD review in Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Poland and Romania. Impact analysis of the Agriculture and rural development, European Institute Foundation, Open Society Institute, Sofia, 2005.
 • Ocena projektu Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013, Analizy i Opinie nr 36, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005. (artykuł w pliku PDF)
 • Assessment of the National Development Plan for 2007-2013, Analyses & Opinions, No 31, Institute of Public Affairs, Warsaw 2005.
 • Uwagi na temat 2 celu kierunkowego projektu Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego (2007-2013), ze szczególnym uwzględnieniem systemu realizacji, ekspertyza dla MGiP, Warszawa 2005, http://www.nsrr.gov.pl.
 • Reaktywacja strategii lizbońskiej, Znaki nowych czasów, marzec-kwiecień 2005.
 • Debata nad modelami kapitalizmu w Unii Europejskiej, Polska w Europie, nr 1 (48) 2005.
 • Demokratyczna bomba z opóźnionym zapłonem, CFO, nr 2, 2005.
 • Modele kapitalizmu w UE, CXO, maj 2005.
 • Kondycja integracji europejskiej po szczycie UE oraz referendach we Francji i Holandii, Analizy i Opinie nr 39, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
 • Analiza możliwości wprowadzania regionalnego systemu zarządzania funduszami strukturalnymi UE w Polsce w latach 2007-2013 (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
 • Nowe metody zarządzania publicznego w Unii Europejskiej, Służba Cywilna nr 11 / 2005.
 • A. Kukliński, K. Pawłowski (red.): Europe – The Global Challenges, recenzja książki, Służba Cywilna nr 11 / 2005.
 • Opinia na temat Komunikatu Komisji Europejskiej: Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne wytyczne wspólnotowe, 2007-2013, ekspertyza dla MGiP, Warszawa 2005.
 • Problem legitymizacji Unii Europejskiej, Polska w Europie, nr 2 (49) 2005.
 • Nastał czas remanentu, Unia&Polska, nr 7-8 (122-123) 2005.
 • Jaka przyszłość Konstytucji, jakie losy integracji europejskiej? Polski Przegląd Dyplomatyczny, t. 3, nr 3 (25), 2005.
 • Jaka gospodarka rynkowa w Polsce? Jaka w Europie? Międzynarodowy Przegląd Polityczny nr 12 / 2005.
 • Opinia na temat Komunikatu Komisji Europejskiej: Strategiczne wytyczne wspólnotowe 2007-2013. Analizy i Opinie nr 47, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005. (artykuł w pliku PDF)
 • W poszukiwaniu modelu, CFO, nr 5, 2005.
 • Gospodarczy nacjonalizm w epoce globalizacji. CFO nr 6 / 2005.
 • Szanse rozwoju ekonomii społecznej w Polsce – zadania stojące przed nowym rządem. Analizy i Opinie nr 53, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005. (artykuł w pliku PDF)
 • SAPARD pre-accession assistance impact on agriculture, regional, and rural development in Poland w: T. Markowski (red.) - Regional Scientists’ Tribute to Professor Ryszard Domański, Polish Academy of Sciences, Committee for Space Economy and Regional Planning, Warsaw 2005.
 • Europa wobec zmian systemu światowego, w: A. Kukliński, K. Pawłowski (red.) – Przyszłość Europy – wyzwania globalne – wybory strategiczne, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, Nowy Sącz 2005.
 • What Future for the European Constitution, What Fate for European Integration? The Polish Foreign Affairs Digest, PISM, t. 5, nr 3 (16), 2005.
 • The turning points in the political and administrative system. The case of EU and Poland, w: A. Kukliński, B. Skuza (red.) – Turning points in the transformation of the Global Scene, The Polish Association for the Club of Rome, Oficyna Wydawnicza “Rewasz”, Warsaw 2006.
 • Nowe metody zarządzania zadaniami publicznymi w Unii Europejskiej i w Polsce, Studia Polityczne nr 17, 2005. (artykuł w pliku PDF)
 • Zastosowanie teorii równowagi sił do analizy procesów integracji regionalnej w Azji Wschodniej i Europie, Sprawy Międzynarodowe, 3 (LVIII) lipiec-wrzesień 2005.
 • Rocznik strategiczny 2004-05. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2005, recenzja książki, w: Sprawy Międzynarodowe, 4 (LIX) październik-grudzień 2005.
 • Economic Nationalism in a Globalizing World, E. Helleiner, A. Pickel (red.), Cornell University Press, Ithaca-London 2005, recenzja książki, w: Służba Cywilna, nr 12, jesień 2005.
 • Application of Balance of Power Theory to Analysis of Regional Integration Process in East Asia and Europe, The Polish Quarterly of International Affairs, vol. 14, no. 3 / 2005.
 • The Strategic Yearbook 2004/5: A Review of the Political, Economic and Military Situation in Poland’s International Environment - review, The Polish Quarterly of International Affairs, vol. 14, no. 4 / 2005.
 • The status of regional administration preparations for the absorption of EU structural assistance, January 2004. Analyses & Opinions, No 18, Institute of Public Affairs, Warsaw 2004.
 • Wyzwania polityki rozwoju regionalnego w Polsce, Międzynarodowy Przegląd Polityczny nr 6 / 2004.
 • Współpraca między polskimi i niemieckimi regionami w perspektywie integracji europejskiej, Fundacja im. F. Eberta, Warszawa 2004.
 • Die Zusammenarbeit zwischen polnischen und deutschen Regionen in der Perspektive der europäischen Integration, Friedrich Ebert Stiftung, Warschau 2004.
 • Ocena struktury organizacyjnej i podziału zadań objętych kontraktami wojewódzkimi w projekcie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju (NPR), rozdz. 5 art. 31-35 (druk nr 2226). Opinia dla Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2004.
 • Ocena stanu przygotowania administracji regionalnej do udziału we wdrażaniu i zarządzaniu Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1 (15), 2004.
 • Europejska polityka regionalna – szansa czy zagrożenie? CXO, kwiecień 2004.
 • Instytucjonalne przygotowanie Polski do członkostwa w Unii Europejskiej, Międzynarodowy Przegląd Polityczny nr 7, 2004.
 • Trzeci raport kohezyjny Komisji Europejskiej. Wnioski dla Polski (wspólnie z J. Olbrychtem), Analizy i Opinie nr 23, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004. (artykuł w pliku PDF)
 • Third Cohesion Report of the European Commission – conclusions for Poland, Analyses & Opinions, No 23, Institute of Public Affairs, Warsaw 2004.
 • Jak rozwijać gospodarkę opartą na wiedzy w Polsce? Analizy i Opinie nr 24, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 • Do czego służy państwo? CXO, czerwiec 2004.
 • Poland and the EU new cohesion policy (edition). Institute of Public Affairs, Warsaw 2004.
 • Recenzja książki M. Kahler, D. A. Lake (red.) – Governance in Global Economy. Political Authorithy in Transition. Służba Cywilna nr 8 / 2004.
 • Polska administracja wobec wyzwań członkostwa w Unii Europejskiej, Polska w Europie, 2 (46) 2004.
 • Polityka spójności ekonomicznej i społecznej Unii Europejskiej. Trzy poziomy gry o interesy oraz modele rozwoju ekonomicznego w: T. Markowski (red.) – Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym, PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Zeszyt 211, Warszawa 2004.
 • Nauka kupowana czy tworzona? CXO, wrzesień 2004.
 • Zarządzanie rozwojem gospodarczym opartym na wiedzy po wejściu Polski do Unii Europejskiej- Globalizacja Warszawy – Strategiczny problem XXI wieku, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Oficyna wyd. Rewasz, Warszawa 2004. w: A. Kukliński (red.)
 • Sterowność Unii Europejskiej wobec procesów globalizacji w: A. Kukliński (red.) - Globalizacja Warszawy – Strategiczny problem XXI wieku, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Oficyna wyd. Rewasz, Warszawa 2004.
 • Wyzwania polsko-niemieckiej współpracy regionalnej, Polski Przegląd Dyplomatyczny, t. 4 nr 4 (20), 2004.
 • Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013. Propozycje do dyskusji. Analizy i Opinie nr 26, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 • Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013 – czy możliwa jest regionalizacja zarządzania? Analizy i Opinie nr 28, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 • Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski. Wyd. 2, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004 (s. 362).
 • Perspektywy rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Unii Europejskiej i Polsce, Przegląd Zachodni nr 3, rok LX, lipiec-wrzesień 2004.
 • Wybrane aspekty polityki regionalnej państwa w latach 2000-2004 (z wyłączeniem polityki regionalnej UE), Samorząd Terytorialny nr 11 (167)/ 2004.
 • Ocena realizacji programu SAPARD w Polsce, Analizy i Opinie nr 30, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004. (artykuł w pliku PDF)
 • Propozycja założeń do rządowej strategii rozwoju regionalnego na lata 2007-2013, Studia Regionalne i Lokalne, nr 4 (18), 2004.
 • Unia Europejska wobec procesów globalizacji, Polska w Europie, 3 (47) 2004.
 • Challenges for European Union Cohesion and Innovation Policies: Conclusions for Poland, EMERGO Journal of Transforming Economies and Societies, vol. 11 no. 3 (41) 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl