Monographs in Czech or Slovak Languages

 • Holzer, J. - Balík, S.: Postkomunistické nedemokratické režimy. Studie k proměnám politické teorie v posttranzitivním čase (Post-Communist Non-Democratic Regimes. Study to Metamophorses of Political Theory in Post-Transitive Time), Brno, CDK 2007, 223 p. ISBN 978-80-7325-128-4.
 • Holzer, J.: Politické strany Ruska. Hledání identity (Political Parties in Russia. Searching for an Identity), Brno, CDK 2004, 335 p. ISBN 80-7325-032-2.
 • Balík, S. - Hloušek, V. - Holzer, J. - Šedo, J.: Politický systém českých zemí 1848-1989 (Political System of Czech Lands 1848-1989), Brno, MPÚ MU 2003, 180 p. ISBN 80-210-3307-X. (Second Edition: Brno, MPÚ MU 2007. ISBN 978-80-210-4250-6).
 • Holzer, J.: Politický systém Ruska. Hledání státu (Political System of Russia. Searching for a State), Brno, CDK 2001, 221 p. ISBN 80-85959-97-6.
 • Fiala, P. - Holzer, J. - Mareš, M. - Pšeja, P.: Komunismus v České republice. Vývojové, systémové a ideové aspekty působení KSČM a dalších komunistických organizací v české politiceCommunism in Czech Republic. Development, System and Idea Aspects of the Activities of KSČM and other Communist Organisations in Czech Politics), Brno, MU - MPÚ 2000, 315 p. ISBN 80-210-2249-3.

 

Memorial Volumes in Czech or Slovak Languages

 • Fiala, P. - Holzer, J. - Strmiska, M. et alii: Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích (Political Parties in Central and Eastern Europe. Profiles, Positions, and Roles of Political Parties in Post-Communist Countries), Brno, MU 2002, 465 p. ISBN 80-210-3036-4.
 • Holzer, J. (Ed.): Komunistické strany v postsovětských stranicko-politických soustavách (Communist Parties in Post-Soviet Party Systems), Brno, MPÚ MU 2000, 152 p. ISBN 80-210-2353-8.

 

Chapters in monographs/memorial volumes in other Languages than in Czech or Slovak

 • Holzer, J. - Pšeja, P.: Politologia Czeska: pietnasce lat rozwoju (Czech Political Science: Fifteen Years of Development), in: Cichocz, M. - Zamorska, K. (ed.): Politologia w Polsce. Stan badań i perspektywy (Political Science in Poland. State of Research and Perspectives), Wroclaw, Wydawnictwo UW 2006, p. 109-131. ISBN 83-914951-4-0. In Polish Language.
 • Holzer, J. - Kuchyňková, P.: Russia in the Era of B. Yeltsin: A Case Study of An Uncertain Regime, in: Babka, L. - Roubal, P. (eds.): Prague Perspectives II. A New Generation of Czech East European Studies, Praha, National Library of the Czech Republic - Slavonic Library 2007, p. 277-308. ISBN 978-80-7050-534-2. In English Language.
 • Balík, S. - Holzer, J.: Mentality and Ideology in the Post-Soviet Area: a Contribution to the Theory of Non-Democratic Regimes (Mentalność i ideologia w tzw. przestrzeni postradzieckiej: przyczynek do teorii niedemokratycznych reżymów), in: Miklaszewicz, I. - Kamuntavičius, R. (Eds.): Razem w Europie (Together in Europe), Kaunas, University of Witold Magnum 2006, pp. 59-67. ISBN 9955-12-163-7. In English and Polish Languages.
 • Holzer, J.: Ispolnitěĺnaja vlasť (Executive Power), in: Balík, S. - Pšeja, P. (eds.): Perechod k demokratii - češskij opyt (Transition to Democracy – Czech Experience), Brno, CDK 2006, pp. 93-111. ISBN 80-7325-104-3. In Russian Language.
 • Balík, S. - Holzer, J.: Czechoslovakia in the Year 1956: the Roots of the Silence and the Distance, in: Catanus, D. - Buga, V. (Eds.): Putere si societate. Lagarul comunist sub impactul destalinizarii 1956, Bucarest, Academia Romana - Institutul National Pentru Studiul Totalitarismului 2006, Colectia Studii, pp. 86-108. ISBN 973-7861-13-2. In English Language.
 • Holzer, J.: As-sulta 't-tanfídhíja (Executive Power), in: Balík, s. - Pšeja, P. (eds.): `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja (Democratic Institutions Building Process. Lessons from the Czeh Republic). Brno-Bagdad: CDK-IRI 2005, pp. 81-95. ISBN 80-7325-058-6. In Arabian Language.
 • Holzer, J.: Czeska debata o środkowoeuropejskiej mentalności małego narodu (Czech Controversy About Central-European Mentality of Small Nation), in: Kłoczowski, J. - Łukasiewicz, S. (eds.): O nowy kształt Europy. XX-wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej i ich implikacje dla dyskusji o przyszłości Europy (For Ner View of Europe. Federalist Conceptions in Central and Eastern Europe in 20th Century and their Implications for Controversy about Future of Europe), Lublin, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2003, pp. 243-265. ISBN 83-85854-79-7. In Polish Language.
 • Holzer, J.: Les notions et les contenus en mouvement. Le traité académique sur la langue et la politique dans la réalité postcommuniste (Notions and Contents in Motion. Academic Controversy about Language in Post-Communist Reality), in: Linguistique et politique (Linguistics and Politics), Cahier du DNPS, No 1-2/2003, sous la direction de Henri-Claude Grégoire et Danuta Bartol, CNRS ATILF Nancy 2, Nancy 2003, pp. 131-141. ISSN - en cours. In French Language.
 • Holzer, J. - Pšeja, P.: First decade of Czech political science - issues, research, methods, in: Cabada, L. (Ed.): Contemporary Questions of Central European Politics, Plzeň, FHS ZČU 2002, pp. 234-248. ISBN 80-86473-27-9. In English Language.
 • Holzer, J. - Pšeja, P.: Political Science - Czech Republic, in: Kaase, M. - Sparschuh, V. (Eds.): Three Social Science Disciplines in Central and Eastern Europe. Handbook on Economics, Political Science and Sociology (1989-2001), Bonn/Berlin - Budapest, Social Science Information Centre - Collegium Budapest 2002, pp. 226-245. ISBN 3-8206-0139-2. In English Language.
 • Holzer, J.: Tajemnica czeskiego wyborcy a Czechosłowacka Partia Ludowa (The Mystery of a Czech Voter and the Czechoslovak People´s Party), in: Paruch, W. - Wojcik, A. (Eds.): Pokolenia i portrety. Wzór osobowy ludowca w XX wieku (Generations and Portraits. A Type of ”People Politician” in 20th Century), Lublin, Wydawnictwo UMCS 2000, pp. 385-397. ISBN 83-227-1528-5. In Polish Language.

 

Articles in monographs/memorial volumes in Czech or Slovak Languages

 • Holzer, J.: Fenomén ruské revoluce a politologovo oborové curriculum (Phenomenon of Russian Revolution and Political Science´s Curriculum), in: Hanuš, J. - Vlček, R. (eds.): Interpretace ruské revoluce 1917 (Interpretations of 1917s Russian Revolution), Brno, CDK 2008, pp. 109-121. ISBN 978-80-7325-150-5.
 • Holzer, J.: Platí ještě v české politice tranzitologické paradigma? (Does the Transitology Paradigma still apply to the Czech case?), in: Dančák, B. - Hloušek, V. (Eds.): Parlamentní volby 2006 a česká politika (Parliamentary Elections 2006 and Czech Politics), Brno, MPÚ MU 2006, pp. 26-37. ISBN 80-210-4161-7.
 • Holzer, J.: Občanská demokratická strana a tradice české politiky (Civic Democratic Party and Traditions of Czech Politics), in: Balík, S. a kol.: Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991-2006 (Civic Democratic Party and Czech Politics. ODS in Czech Political System 1991-2006), Brno, CDK 2006, pp. 271-283. ISBN 80-7325-079-9.
 • Holzer, J.: Poznámka k metodologii praktické politiky v Čechách a na Moravě (A Remark to Methodology of Practical Politics in Bohemia and Moravia), in: Sociální stát, sen, či noční můra? (Welafre State, A Dream Or An Nightmare?), Praha, Votobia + Institut mediální komunikace VŠJAK 2005, pp. 31-37. ISBN 80-7220-221-9.
 • Balík, S. - Holzer, J.: Moderní teorie totalitarismu a její česká reflexe (Modern Theory of Totalitarianism and Its Czech Reflection), in: Budil, I. T. (Ed.): Totalitarismus. Interdisciplinární pohled (Totalitarianism. Interdisciplinary View), Plzeň, FF ZČU 2005, pp. 10-23. ISBN 80-903412-3-3.
 • Holzer, J.: Stranický systém Druhé republiky (Party System of the Second Republic), in: Malíř, J. - Marek, P. et alii: Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu, II. díl: období 1938-2004 (Genesis of Political Parties and Movements in Czech Lands and Czechoslovakia, II.: 1938-2004), Brno, Doplněk 2005, pp. 1037-1056. ISBN 80-7239-179-8.
 • Balík, S. - Holzer, J. - Šedo, J.: Komunistická strana Československa (Communist Party of Czechoslovakia), in: Malíř, J. - Marek, P. et alii: Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu, II. díl: období 1938-2004 (Genesis of Political Parties and Movements in Czech Lands and Czechoslovakia, II.: 1938-2004), Brno, Doplněk 2004, pp. 1243-1270. ISBN 80-7239-179-8.
 • Holzer, J.: Rusko (Russia), in: Kubát, M. et alii: Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy (Political and Constitutional Systems of East-Central Europe), Praha, Eurolex Bohemia 2004, pp. 325-354. ISBN 80-86432-90-4.
 • Holzer, J.: Archaismus a modernita současné české politiky (Archaic and Modernity Elements in Contemporary Czech Politics), in: Pospíšil, I. (Ed.): Humanitní vědy: klíčová témata a evropská integrace na počátku 21. století (Humanities: Key Subjects and European Integration at the Beginning of the 21st Century), Brno, VŠKE 2002, pp. 13-19. ISBN 80-903089-7-X.
 • Holzer, J.: Areálovost - postsovětský kontext (Areaness - Post-Soviet Context), in: Pospíšil, I. (Ed.): Areál - sociální vědy - filologie (Area - Social Sciences - Philology), Brno, FF MU 2002, pp. 68-74. ISBN 80-210-2835-1.
 • Balík, S. - Holzer, J.: Teorie nedemokratických režimů a osudy katolické církve jako dělící kritérium (Theory of Non-Democratic Regimes and Fate of Catholic Church as Dividing Criterion), in: Fiala, P. - Hanuš, J. (eds.): Katolická církev a totalitarismus v českých zemích (Catholic Church and Totalitarianism in Czech Lands), Brno, CDK 2001, s. 32-52. ISBN 80-85959-98-4.
 • Holzer, J.: Lidská práva - postkomunistická zkušenost (Human Rights. A Post-Communist Experience), in: Hanuš, J. (Ed.): Lidská práva. Nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace (Human Rights. A Claim to General Validity and Cultural Differentiation), Brno, CDK 2001, pp. 65-82. ISBN 80-85959-86-0.
 • Holzer, J.: Česká metoda reflexe totalitarismu (Czech Method of Reflection of Totalitarianism) - in: Rybář, R. - Valach, M. (Eds.): Totalitarismus ve 20. století. Československé zkušenosti (Totalitarianism in 20th Century. Czechoslovak Experience), Brno, Masaryk University 2000, pp. 93-103. ISBN 80-210-2541-7.
 • Holzer, J.: Dilemata, možnosti a meze české pravicové politiky (Dilemmas, Prospects and Limits of Czech Right Politics), in: Fiala, P. - Mikš, F. (Eds.): Česká konzervativní a liberální politika (Czech Conservative and Liberal Politics), Brno, CDK 2000, pp. 106-115. ISBN 80-85959-73-9.
 • Holzer, J.: Role katolické církve v komunistickém režimu. Kausa Československo (The Role of Catholical Church in Communist Regime. A Case of Czechoslovakia), in: Fiala, P. - Hanuš, J. (Eds.): Koncil a česká společnost. Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě (Concile and Czech Society. Historical, Political and Theological Aspects of Reception of Second Vatican Concile in Bohemia and Moravia), Brno, CDK 2000, pp. 28-48. ISBN 80-85959-75-5.
 • Holzer, J.: Stranický systém druhé republiky (Party System of the Second Republic), in: Marek, P. (Ed.): Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861 - 1998 (Survey of Political Parties on the Territory of Czech Lands and Czechoslovakia in 1861 - 1998), Olomouc, University Palacky 2000, pp. 289-298. ISBN 80-86200-25-6.
 • Holzer, J.: Areál sociálních věd z hlediska integrované žánrové typologie (An Area of Social Sciences in the View of Integrated Typology of Genres), in: Pospíšil, I. - Gazda, J. - Holzer, J. (eds.): Integrovaná žánrová typologie (Komparativní genologie). Projekt - metodologie - terminologie - struktura oboru - studie (Integrated Typology of Genres. Comparative Genology. Project - Methodology - Terminology - Structure of Subject - Studies), Brno, MU 1999, pp. 73-88. ISBN 80-210-2192-6.
 • Holzer, J.: Příspěvek české politické vědy ke komparativní genologii (A Contribution of Czech Political Science to Comparative Genology), in: Pospíšil, I. (Ed.): Integrovaná žánrová typologie (Integrated Typology of Genres), Brno, MU 1999, pp. 140-146. ISBN 80-210-2192-6.
 • Holzer, J.: Komunistické strany v postsovětském prostoru jako badatelské téma (Communist Parties in Post-Soviet Space as Research Topic), in: Holzer, J. (Ed.): Komunistické strany v postsovětských stranicko-politických soustavách (Communist Parties in Post-Soviet Party Systems), Brno, MPÚ MU 2000, pp. 7-10. ISBN 80-210-2353-8.
 • Holzer, J.: Exkomunistické strany v postsovětských stranicko-politických soustavách. Několik terminologických a klasifikačních poznámek (Ex-Communist Parties in Post-Soviet Party Systems. Some Terminological and Classifical Notes), in: Holzer, J. (Ed.): Komunistické strany v postsovětských stranicko-politických soustavách (Communist Parties in Post-Soviet Party Systems), Brno, MPÚ MU 2000, pp. 11-39. ISBN 80-210-2353-8.
 • Holzer, J.: Ruský nacionalismus - pokus o klasifikaci v současné situaci (Russian Nationalism - An Attempt at Classification of Actual Situation), in: Dančák, B. - Fiala, P. (Eds.): Nacionalistické politické strany v Evropě (Nationalist Political Parties in Europe), Brno, MPU MU 1999, pp. 158-168. ISBN 80-210-2247-7.
 • Holzer, J.: Idea parlamentarismu a meze její aplikace v demokratickém politickém systému (Idea of the Parliamentarism and the Limits of its Application in the Democratic Political System), in: Memorial Volume Faculty of Arts, Studies of Political Science, SPFF MU - T, Brno 1997, pp. 67-71. ISBN 80-210-1539-X.
 • Holzer, J.: Princip tzv. uzavřené plurality v politickém systému českých zemí v období květen 1945 - květen 1946 (The Principle of so-called Close Plurality in the Political System of the Czech Lands in the Period from May 1945 to May 1946), in: Memorial Volume Military Academy, Vyškov, No 1, 1994, pp. 111-124. ISSN 1210-4574.

 

Articles in Journals with peer review or IF in other Languages than in Czech or Slovak

 • Balík, S. - Holzer, J. - Kopeček, L.: Czechoslovakia in 1989 – a case of successful transition, Totalitarismus und Demokratie, Vol. 5, No 1, 2008, pp. 19-41. ISSN 1612-9008. In English Language.
 • Balík, S. - Holzer, J.: Focus on Elections: Remarks on the Contemporary Methodology for Classifying Non-Democratic Regimes, European Electoral Studies, Vol. II, No 1, 2007, pp. 1-29.  ISSN 1801-6545. In English Language.
  Artykuł na stronach European Electoral Studies
 • Holzer, J.: Byla ili nebyla? Suščestvovala ili net Centraĺnaja Jevropa: češskije spory o centraĺnoevropejskoj mentaĺnosti malogo naroda (There it was or there it was not? Did it Exist or Not Central Europe: Czech Controversy About Central-European Mentality of Small Nation), in: Miller, A. I. (ed.): Regionalizacija postkommunističeskoj Jevropy (Regionalisation of Post-Communist Europe), Političeskaja nauka 4, Moskva, RAN INION 2001, pp. 65-90. In Russian Language.
 • Holzer, J. - Strmiska, M.: A federacao Russa: sistema assimétrico condenado a instabilidade? (Russian Federation: Does Asymmetric System Mean Unstable System?), Conjunctura Política, Vol. III, No 24, Novembro/Dezembro 2000, pp. 1-8. In Portuguese Language. 

 

Articles in Journals with peer review or impact factor in Czech or Slovak Languages

 • Hlaváček, P. - Holzer, J.: Opozice v nedemokratických režimech. Vstupní poznámky k možnostem a limitům stávají teorie tohoto pojmu (Opposition in Non-Democratic Regimes. Limits and Potentioal of Current Theoretical Concepts), on-line Středoevropské politické studie (Central European Political Studies Review, www.cepsr.com), Vol X, No 1, Winter 2008, pp. 1-16. ISSN 1212-7817. Artykuł w pliku PDF
 • Holzer, J. - Pšeja, P.: Na cestě ke světlým zítřkům aneb česká politologie patnáct let po (On the Road Towards a Glorious Future, or Czech Political Science Fifteen Years Later), Politologický časopis (Czech Journal of Political Science), Vol XIV, No 1, 2007, pp. 61-70. ISSN 1211-3247.
 • Balík, S. - Holzer, J.: Debata o hybridních režimech. Stručná rekapitulace pokusu o paradigmatickou změnu (Debate on Hybrid Regimes. Brief Recapitulation of an Attempt at Paradigmatic Change), Politologická revue (Czech Revue of Political Science), Vol XII, No 2, 2006, pp. 5-29. ISSN 1211-0353.
 • Holzer, J. - Kuchyňková, P.: Jelcinovo Rusko. Případová studie nejistého režimu (Jeltsin´s Russia. The Case Study of Ambiguous Regime), on-line Středoevropské politické studie (Central European Political Studies Review, www.cepsr.com), Vol VII, No 4, Autumn 2005, pp. 428-455. ISSN 1212-7817.
  Artykuł na stronach Central European Political Studies Review
 • Hlaváček, P. - Holzer, J.: Lukašenkovo Bělorusko. Případová studie nedemokratického režimu (Lukashenka’s Belarus. The Case Study of Non-Democratic Regime), on-line Středoevropské politické studie (Central European Political Studies Review, www.cepsr.com), Vol VII, No 4, Autumn 2005, pp. 409-427. ISSN 1212-7817.
  Artykuł na stronach Central European Political Studies Review
 • Holzer, J.: Ruská politika a fenomén politické kultury (Russian Politics and Phenomenon of Political Culture), on-line Středoevropské politické studie (Central European Political Studies Review, www.cepsr.com), Vol V., No 2, Summer 2003. ISSN 1212-7817. Artykuł na stronach Central European Political Studies Review
 • Holzer, J.: Fenomén politických stran v optice analýzy současné ruské politiky (A Phenomenon of Political Parties in Optics of Analysis of Contemporary Russian Politics), Mezinárodní politika (International Politics), Vol XXVI., No 8, 2002, pp. 6-7. ISN 0543-7962.
 • Holzer, J.: Ruské stranictví. Několik vstupních poznámek k jeho teorii a tradici (Russian Partisanship. Introductory Remarks to its Traditions and Theory), Politologický časopis (Czech Journal of Political Science), Vol IX, No 2, 2002, pp. 131-149. ISSN 1211-3247.
 • Holzer, J.: Mnoho je cest k ruskému člověku. Poznámka k aplikaci teorie stranických rodin na ruské stranické spektrum (Many Ways are to Russian. Remark to Application of Theory of Party Families to Russian Party Spectrum), on-line Středoevropské politické studie (Central European Political Studies Review; www.cepsr.com), Vol IV, No 2, Summer 2002. ISSN 1212-7817. Artykuł na stronach Central European Political Studies Review
 • Holzer, J. - Šmíd, T.: Dezorientace z nostalgie. Stalinismus a současná ruská stranicko-politická scéna (Disorientation from Nostalgia or Stalinism and Contemporary Russian Party Scene), on-line Středoevropské politické studie (Central European Political Studies Review, www.cepsr.com), Vol III., No 4, Autumn 2001. ISSN 1212-7817.
  Artykuł na stronach Central European Political Studies Review
 • Holzer, J.: Areálové proměny a konstanty středoevropských studií - pohled politologa (Area Changes and Constants of East-Central European Studies - A View of Political Scientist), on-line Středoevropské politické studie (Central European Political Studies Review, www.cepsr.com), Vol III, No 1, Spring 2001. ISSN 1212-7817.
  Artykuł na stronach Central European Political Studies Review
 • Holzer, J.: ”Proprezidentská” strana. Modelový typ ruské stranické soustavy? (”Pro-Presidential” Party. A Model Type of Russian Party System?), on-line Středoevropské politické studie (Central European Political Studies Review, www.cepsr.com), Vol II, No 4, Autumn 2000. ISSN 1212-7817.
  Artykuł na
  stronach Central European Political Studies Review
 • Holzer, J. - Strmiska, M.: Utváření stranicko-politických pluralismů v ruském regionálním kontextu. Několik poznámek a podnětů pro diskusi (A Formation of Party Pluralism in Russian Regional Context. Some Notes and Suggestions to Discussion), on-line Středoevropské politické studie (Central European Political Studies Review, www.cepsr.com), Vol II, No 3, Summer 2000. ISSN 1212-7817. Artykuł na stronach Central European Political Studies Review
 • Holzer, J.: Jasný výsledek versus nejasná perspektiva. Ruské prezidentské volby 2000 (Clear Result Contradicts Unclear Perspective. Russian Presidential Election 2000), on-line Středoevropské politické studie (Central European Political Studies Review, www.cepsr.com), Vol II, No 2, Spring 2000. ISSN 1212-7817.
  Artykuł na stronach Central European Political Studies Review
 • Holzer, J.: Příznaky tradice. Parlamentní volby do Státní dumy Federálního shromáždění Ruské federace, 19. prosince 1999 (Symptoms of Tradition. Parliamentary Election to State Duma of Federal Assembly of Russian Federation, December 19th, 1999), Politologický časopis (Czech Journal of Political Science), Vol VII, No 1, 2000, pp. 30-51. ISSN 1211-3247.
 • Holzer, J.: Předehra k dramatu. Ruská stranická scéna před prosincovými volbami do Státní dumy (Overture to Drama. Russian Party Scene before December Parliamentary Election), Politologický časopis (Czech Journal of Political Science), Vol VI, No 4, 1999, pp. 365-377. ISSN 1211-3247.
 • Holzer, J.: Pozvání do Ruska. Lekce první - léta devadesátá (Invitation to Russia. Lesson No 1 - Ninetieth), on-line Středoevropské politické studie (Central European Political Studies Review, www.cepsr.com), Vol I, No 1, Autumn 1999. ISSN 1212-7817. Artykuł w pliku DOC
 • Holzer, J.: Vzestup a pád - konstanty v genezi ruských liberálních stran (Rise and Fall. The Constants in the Development of the Russian Liberal Parties), Středoevropské politické studie (Central European Political Studies Review, www.cepsr.com), Vol I, No 0, Summer 1999. ISSN 1212-7817.
  Artykuł na stronach Central European Political Studies Review
 • Holzer, J.: První a Druhá československá republika - úvod do komparace stranických systémů (First and Second Czechoslovak Republic - The Introduction to the Comparison of the Party Systems), Politologický časopis (Czech Journal of Political Science), Vol IV, No 4, 1997, pp. 330-351. ISSN 1211-3247.

 

Lectures as Abstracts in Conference Materials in Czech or Slovak Languages

 • Holzer, J.: Stručná analýza komunistických režimů ve světě. Rusko po roce 1917, Korea, Vietnam, Kuba, Čína a další (Short Analysis of Communist Regimes in the World. Russia After 1917, Korea, Vietnam, Cuba, China and Others), in: Hrozba komunismu? Sborník referátů z konference (Threat of Communism? Conference Papers), Prague, Senate of Czech Republic, 31. 5. 2005, pp. 19-24. ISBN 80-239-7646-X.
 • Holzer, J.: Současnost a budoucnost ODS (Present and Future of ODS), in: Prvních deset let Občanské demokratické strany. Od Cesty k prosperitě k tolerančnímu patentu. Sborník z konference (First Decade of ODS. From the Road to Prosperity to the Toleration Act. Conference Papers), Brno, 2005. ISBN 80-902631-5-1.
 • Holzer, J.: Přechod od totalitní k otevřené společnost. Česká zkušenost (Transition from Totalitarian to Open Society - Czech Experience), on-line Jagello 2000.

 

Lectures as Abstracts in Conference Materials in other Languages than in Czech or Slovak

 • Holzer, J. - Balík, S.: Linz Revisited: Theory of Non-Democratic Regimes in Post-Transition Era, in: Warsaw East European Conference 2007. Democracy vs. Authoritarianism. Abstracts, Warsaw, OSW Warsaw 2007, Bibliotheca Europae Orientalis XXVIII., p. 36. ISBN 83-903109-2-9. In English Language.
 • Holzer, J.: Relations between the Character of Political Regimes and Perspectives of European Post-Soviet Republics in Contemporary Debates on European Integration Process, in: Brzezinski Scholars Programme. Conference Papers: EU and NATO – double enlargement – consequences, new possibilities, new problems for co-operation between new member states and their Eastern neighbours – Belarus, Moldova, Russia and Ukraine, Warsaw, OSW Warsaw + CSIS Washington, September 2004, pp. 7-10. In English Language.
 • Holzer, J.: La langue et le discours politique tcheques (Language and Czech Political Discourse), in: Langues et sociétés de l´Europe moderne (Languages and Societies of Contemporary Europe), Cahier du DNPS, No 3-4/2005, Vol. II, sous la direction de Henri-Claude Grégoire et Danuta Bartol, CNRS ATILF Nancy 2, Nancy 2005, pp. 415-418. ISSN en cours. In French Language.
 • Holzer, J.: Building of Future: East-European Prospects, in: Inaugural Conference, Forum of the Brzezinski Chair, ”Strategic Issues in the New Central and Eastern Europe”, Warsaw, 2-4 October 2003. In English Language.
 • Holzer, J.: Fenomen ”gosudarstvennoj partii” v sovremennoj rossijskoj partijno-političeskoj sisteme (Pro-Presidential Party in Russian Political System. Some Notes to Theory of Party Type), in: Štyrbul, A. A. (Ed.): Političeskije partii, organizacii, dviženija v uslovijach krizisov, konfliktov i transformacii obščestva: opyt uchoďaščego stoletija I. - II. (Political Parties, Organisations, Movements in the Conditions of Crisis, Conflicts and Transformations: Experience of Last Century), Omsk, Izd-vo OmGPU 2000, p. 334. ISBN 5-8268-0406-8. In Russian Language.

 

Popular-Science Articles in Czech or Slovak Languages

 • Holzer, J.: Vývoj české politiky po roce 1989 v politologicky poněkud méně přísném tónu (Development of Czech Politiscs After 1989 in Politologically Rather Less Strictly Tone), Vol IV. (XVII.), No 9, 2006, pp. 15-17. ISSN 1214-0899.
 • Holzer, J.: Nejistá Evropa (Uncertain Europe), in: Hanuš, J. - Vybíral , J. (Eds.): Evropa a její duchovní tvář. Eseje - komentáře - diskuse (Europe And Its Spiritual Face. Essays - Commentaries - Discisuions), Brno, CDK 2005, pp. 70-73. ISBN 80-7325-071-3.
 • Holzer, J. - Kuzmičeva, L.: Volby do Státní dumy Ruské federace (Parliamentary Elections in Russia Federation), Revue Politika (Revue Politics), Vol II. (XV.), No 1, 2004, pp. 8-10. ISSN 1214-0899.
 • Holzer, J.: Na konto českého komunismu (About Czech Communism), Revue Politika (Revue Politics), Vol I. (XIV.), No 11-12, 2003, pp. 7-9. ISSN 1214-0899.
 • Holzer, J.: O komunismu a fašismu (About Communism and Fascism), Revue Politika (Revue Politics), Vol I (XIV), No 3, 2003, pp. 31-33. ISSN 1214-0899.
 • Holzer, J.: Druhá republika a česká pravice (The Second Republic and Czech Right), on-line CEVRO (www.cevro.cz), No 5, 2003, p. 11. ISSN 1213-9521.
 • Holzer, J.: Politologická glosa k pojmu občanská společnost (Perception of Political Science to Term Civic Society), Proglas, Vol XIII., No 4, 2002, pp. 24-25. ISSN 0862-6731.
 • Holzer, J.: Naše česká mediální korporace (Our Czech Media Corporation), Proglas, Vol XI, No 9, 2000, pp. 12-14. ISSN 0862-6731.
 • Holzer, J.: O “posedlosti” a odkrývání zakázaných témat (About ”Obsession” and Uncovering of Prohibited Issues), Proglas, Vol X, No 5-6, 1999, pp. 51-53. ISSN 0862-6731.
 • Holzer, J.: Definice totalitarismu a specifikum české situace (Definition of Totalitarianism and Curiosity of Czech Situation), Proglas, Vol X, No 4, 1999, pp. 16-18. ISSN 0862-6731.
 • Holzer, J.: Nekonečné ruské století (Russian Endless Century), Proglas, Vol X, No 3, 1999, pp. 38-40. ISSN 0862-6731.
 • Holzer, J.: Křesťanské a konservativní strany ve stranickém spektru České republiky (Christian and Conservative Parties in the Party Spectra of the Czech Republic), Parlamentní zpravodaj (Parliamentary Bulletin), No 17, 1998/1999, pp. 484-487. ISSN 1211-037X.
 • Holzer, J.: Teorie a praxe úřednických vlád v českém politickém systému (Theory and Practice of Administrative Cabinets in Czech Political System), Proglas, Vol IX, No 9-10, 1998, pp. 17-22. ISSN 0862-6731.
 • Holzer, J.: Ideologická mytologie Druhé republiky (Ideological Mythology of the Second Republic), Proglas, Vol IX, No 7, 1998, pp. 35-39. ISSN 0862-6731.
 • Holzer, J.: Un fair hra s českou otázkou (Unfair Playing with the Czech Question), Proglas, Vol IX, No 3, 1998, pp. 36-38. ISSN 0862-6731.
 • Holzer, J.: O svobodě a rovnosti na pozadí krise Západu (About Freedom and Equality on the Basis of the Crisis of the West), Proglas, Vol VI, No 3, 1995, pp. 21-24. ISSN 0862-6731.

 

Reviews in Czech or Slovak Languages

 • Holzer, J.: Hloušek, V.: Konflikt versus konsensus. Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 1860-2006 (Conflict versus consensus. Cleavages, Party Systéme, and Political Parties in Austria 1860-2006), Brno, MPÚ MU 2008, 273 s. ISBN 978-80-210-4484-5.
 • Holzer, J.: Ženíšek, M.: Přechody k demokracii v teorii a praxi (Transitions to Democracy in Theory and Practise) Plzeň, vyd. a nakl. Aleš Čeněk - FF ZČU 2006, Politologický časopis (Czech Journal of Political Science), Vol XIV, No 1, 2007, pp. 74-76. ISSN 1211-3247.
 • Holzer, J.: Fischer, J. L.: Krise demokracie 1. Svoboda, 2. Řád. (Crisis of Democracy. 1. Freedom. 2. Order), Praha, Karolinum 2005, on-line Středoevropské politické studie (Central European Political Studies Review, www.cepsr.com), Vol VIII., No 1, Winter 2006, pp. 108-114. ISSN 1212-7817.
  Artykuł na stronach Central European Political Studies Review
 • Holzer, J.: Fiala, P. - Strmiska, M. (eds.): Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. (Multilevel Governance: Theories, Approaches, Methods), Brno, ISPO 2005. ISBN 80-7325-074-8.
 • Holzer, J.: Cabada, L. - Politický systém Slovinska (The political system of the Slovak Republic), Praha, SLON, 2005. ISBN 80-86429-37-7. Artykuł na stronach Central European Political Studies Review
 • Holzer, J.: Říchová, B.: Úvod do současné politologie. Srovnávací analýza demokratických politických systémů (Introduction into Political Science. Comparative Analysis of Democratic Political Regimes), Praha, Portál 2002. ISBN 80-7178-628-4.
 • Holzer, J.: Kubát, M.: Politika v Polsku po roce 1989. Volby, volební systémy a jejich politické konsekvence (Politics in Poland after 1989. Elections, Voting Systems and their Political Consequences). Praha, Karolinum 2000. In: Politologický časopis (Czech Journal of Political Science), Vol VIII, No 2, 2001, pp. 186-188. ISSN 1211-3247.
 • Holzer, J.: Kubát, M.: Postkomunismus a demokracie. Politika ve střední Evropě (Post-Communism and Democracy. Politics in East-Central Europe). Praha, Dokořán 2003, Mezinárodní politika (International Politics), Vol XXVIII, No 5, 2004, pp. 35-36. ISSN 0543-7962.
 • Holzer, J.. Čermák, V.: Otázka demokracie IV. (A Problem of Democracy). Olomouc 1998, 248 p. In: Politologický časopis (Czech Journal of Political Science), Vol VI, No 1, 1999, pp. 95-97. ISSN 1211-3247.
 • Holzer, J.: Ševcova, L. - Režim Borisa Jelcina (The Regime of Boris Yeltsin), Moskva, Moskovskij centr Karnegi - ROSSPEN 1999. Artykuł na stronach Central European Political Studies Review
 • Holzer, J.: Hanzlík, F.: Únor 1948 - výsledek nerovného zápasu (A February 1948 - A Result of the Unequal Match). Praha, Prewon 1997, 255 p. In: Politologický časopis (Czech Journal of Political Science), Vol V, No 1, 1998, pp. 79-80. ISSN 1211-3247.
 • Holzer, J.: Pfaff, I.: Česká přináležitost k Západu v letech 1815 - 1878 (Czech Appropriating to the West in the Period 1815 - 1878). Brno, DOPLNĚK 1996, 261 p. In: Politologický časopis (Czech Journal of Political Science), Vol III, No 4, 1996, pp. 387-388. ISSN 1211-3247.
 • Holzer, J.: Ripka, H.: Únorová tragédie. Svědectví přímého účastníka (February Tragedy. A Testimony of the EyeWitness Participant). Brno, Atlantis 1995, 304 p. In: Politologický časopis (Czech Journal of Political Science), Vol II, No 1, 1995, p. 255. ISSN 1211-3247.
 • Holzer, J.: Feierabend, L. K.: Politické vzpomínky I. (Political Memory I.), Brno, Atlantis 1994, 480 p. In: Politologický časopis (Czech Journal of Political Science), Vol I, No 2, 1994, pp. 59-61. ISSN 1211-3247.Holzer, J.: Dostál, V. V.: Agrární strana. Její rozmach a zánik (The Agrarian Party. Its Boom and Doom). Brno, Atlantis 1998, 358 p. In: Politologický časopis (Czech Journal of Political Science), Vol V, No 3, 1998, pp. 312-314. ISSN 1211-3247.

 

Translations to Czech Language

 • Holzer, J.: Labkovskaja, J. B. - Popov, A. V.: Politické strany v představách občanů. Vstříc volbám do Státní dumy v roce 1999. (Political Parties in the Notions of the Citizens. To the Elections to the State Duma in the 1999), in: Politologický časopis (Journal of Political Science), Vol VI, No 4, 1999, pp. 354-364. ISSN 1211-3247.
 • Holzer, J.: Rovdo, V.: Role nacionalismu v procesu přechodu k demokracii: podstata a zvláštnosti běloruské anomálie (Role of Nationalism in the Transition to Democracy: Essence and Curiosities of Belarussia’s Anomaly), in: Dančák, B. - Fiala, P. (Eds.): Nacionalistické politické strany v Evropě (Nationalist Political Parties in Europe), Brno, MPÚ MU 1999, pp. 119-133. ISBN 80-210-2247-7.

 

Unpublished Monographs and Studies in Czech or Slovak Languages

 • Holzer, J.: Bezpečnostní politika Ruské federace (Security Politics of Russia Federation), Internal Study for Institute of Strategic Studies, Military Academy, Brno, 2001, 43 p.
 • Holzer, J.: Český model autoritativní demokracie. Komparativní analýza vzniku, struktury a mechanismu fungování politického systému Druhé republiky (Czech Model of the Authoritarian Democracy. Comparative Analysis of Rise, Structure and Practice of Political System of the Second Czechoslovak Republic), Dissertation Thesis, Brno, MU 1998, 361 p.


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl