Publikacje książkowe


POLITYKA RÓWNOWAGI (1934-1939). POLSKA MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM
 
"Chociaż o polskiej polityce zagranicznej przed II wojną światową napisano i powiedziano już bardzo wiele, to rozmaite sprawy nadal wzbudzają dyskusję. Czy polityka, którą prowadzili Piłsudski i Beck, była skazana na klęskę? W jaki sposób Beck pojmował miejsce Polski w Europie? Jakie wnioski wypływają z tej polityki? Czy z pogarszającego się nieuchronnie położenia międzynarodowego Polski polskie kierownictwo zdawało sobie sprawę? Co z tej lekcji, która stała się udziałem Polski między wojennej, pozostaje aktualne również dzisiaj? – po siedemdziesięciu latach." (Fragment wstępu)

Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2007

SPIS TREŚCI


POLSKIE DOKUMENTY DYPLOMATYCZNE - 1938 R.

„Rok 1938 kończył się dla Polski pod znakiem izolacji i niepewności. Sojusz z Francją był właściwie martwy, a Wielka Brytania prowadziła politykę appeasement. Plany stworzenia bloku państw „trzeciej Europy” okazały się nierealistyczne. Wszystko wydawało się zapowiadać, że dobiega kresu „polityka równowagi”. Wiceminister Jan Szembek zapisał 10 grudnia w swym dzienniku: „Utrzymanie równowagi między Rosja a Niemcami jest rzeczą niezmiernie trudną. Cały stosunek Niemiec do nas oparty jest na tezie reprezentowanej przez najwyższe czynniki Trzeciej Rzeszy, że w przyszłym konflikcie niemiecko-rosyjskim Polska będzie naturalnym sojusznikiem Niemiec.” (Fragment wstępu)

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2007

WYBÓR ZAMIESZCZONYCH DOKUMENTÓW


BOLSZEWIZM - TOTALITARYZM - REWOLUCJA - ROSJA. POCZĄTKI SOWIETOLOGII I STUDIÓW NAD SYSTEMAMI TOTALITARNYMI W POLSCE (1918-1939)
 
Pierwsza w historiografii polskiej analiza stanowiska polskiej nauki wobec bolszewizmu i totalitaryzmu na tle myśli europejskiej.
Nowe spojrzenie na dzieje polskiej myśli politycznej doby dwudziestolecia międzywojennego i ustalenie znaczącego na nią wpływu inspiracji totalitarnych w okresie poprzedzającym II wojnę światową. Pogłębiona analiza stanowiska polskiej myśli wobec ideologii i ustrojów totalitarnych odsłania i ukazuje w nowym świetle jej dylematy w okresie międzywojennym, co nie było przedmiotem studiów historiografii powojennej, gdyż nie pozwalały na to przede wszystkim warunki ustrojowe w Polsce. Książka Bolszewizm - totalitaryzm - rewolucja - Rosja przyczynia się więc do nadrobienia tych zaległości polskiej nauki historycznej w zakresie badań nad polskim wiekiem XX.

Księgarnia Akademicka, Tom 1-2, Kraków 2003-2004

ROZDZIAŁ XI / SPIS TREŚCI


POLSKA SZKOŁA SOWIETOLOGICZNA 1930-1939
Książka obejmuje wybór najważniejszych prac sowietologów polskich okresu międzywojennego, związanych z Instytutem Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej w Wilnie (1930-1939). Teksty te poprzedza studium monograficzne o Instytucie Wileńskim. Dodano także biogramy czołowych postaci związanych z tym ośrodkiem.

Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2003

SPIS TREŚCI


POLSKA 1939 ROKU WOBEC PAKTU RIBBENTROP-MOŁOTOW. PROBLEM ZBLIŻENIA NIEMIECKO-SOWIECKIEGO W POLITYCE ZAGRANICZNEJ II RZECZPOSPOLITEJ
Pierwsza po upadku PRL w historiografii polskiej próba możliwie pełnej analizy źródeł polskiego MSZ w związku z położeniem międzynarodowym Polski w r. 1939, pokazująca, iż władze polskie dysponowały licznymi informacjami wskazującymi na możliwość antypolskiego zbliżenia niemiecko-sowieckiego, które wszakże nie zostały uznane za wiarygodne.
Możliwie dogłębna analiza polskiej myśli politycznej okresu lat trzydziestych z perspektywy jej ustosunkowania się do problemu zbliżenia niemiecko-sowieckiego — ustalenie, iż scenariusz taki był brany w rachubę i nigdy nie został usunięty z pola widzenia polityków polskich, ale po uzyskaniu porozumienia o nieagresji z Niemcami w styczniu 1934 r. wydawał się coraz mniej realny.
 
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2002

ZAKOŃCZENIE / SPIS TREŚCI

 

Wybrane artykuły

 • Rzeczpospolita przedrozbiorowa i rozbiory jako doświadczenie europejskie/Polish Republic before Partitions and the Partitions of Poland as an European Experience, „Presje”, t. XIII, 2007, s. 42-57.
 • The Policy of Equilibrium and Polish Bilateralism, 1934-1939, [w:] Reflections on Polish Foreign Policy. Proceedings from Conference sponsored by the East Central European Center Columbia University and Józef Piłsudski Institute for Research in the Modern History of Poland. 17 November 2005, eds. P. Wandycz, J. Micgiel, New York 2007, s. 47-88. (artykuł w pliku PDF)
 • Jan Strzembosz (1890-1939)/[biographic outline], „Polski Słownik Biograficzny”, t. 42/3, [2007].
 • Niezwykła koniunktura, niewykorzystane szanse. (Jerzy Giedroyc i Okrągły Stół - 1989)/Unusual conjuncture, non fulfilled hopes. Jerzy Giedroyc and Polish „Round Table”, [w:] Aktualność przesłania paryskiej „Kultury” w dzisiejszej Europie. Zbiór studiów, red. Ł. Jasina, J. Kłoczowski, A. Gil, Lublin 2007, s. 219-241.
 • Realny projekt czy wizja ex post? Koncepcja „Trzeciej Europy” Józefa Becka (1937-1938)/Real Project or a vision ex post? Józef Beck’s Conception of Third Europe”, [w:] „Sprawozdania Komisji Środkowo-Europejskiej Polskiej Akademii Umiejętności” (Kraków), XVII, 2007, s. 149-187. (skrócona wersja artykułu w pliku PDF)
 • Druga Rzeczpospolita w oczach Jerzego Giedroycia (kilka uwag)/Polish Second Republic in Jerzy Giedroyc’s Eyes, [w:] Kultura paryska. Twórcy, dzieło, recepcja, red. I. Hofman, Lublin 2007, s. 117-133.
 • Stanisław Patek i początki jego misji w Moskwie w r. 1927 (w świetle nowych dokumentów)/Stanisław Patek, envoy to Moscow and the Beginnings of his mission to Moscow in 1927 in the Light of the new documents, „Zeszyty Historyczne”, z. 160, 2007, s. 131-170.
 • Na marginesie „Opium intelektualistów” [Raymonda Arona]. Jerzy Giedroyc - Czesław Miłosz: listy/Around the Raymond Aron’s „Opium of Intellectuals”, „Nowe Sprawy Polityczne”, t. I, nr 32, 2007, s. 138-165.
 • Bitwa miechowska 1863 roku z perspektywy historycznej/The Battle at Miechów of 1863 from the historical perspective, [w:] Ziemia Miechowska w dziejach Polski. Dziedzictwo i perspektywy. Sympozjum historyczno-kulturalne, 26 X 2006, red. A. Waśko, Kraków 2006, s. 91-106.
 • Nieznany list Adolfa Bocheńskiego z roku 1939/Adolf Bocheński’s Unknown Letter from 1939 , „Zeszyty Historyczne”, nr 158, 2006, s. 130-135.
 • Czy 13 grudnia 1981 Polska była państwem totalitarnym?/Was Poland of December 13, 1981 a Totaliatarian State? (wypowiedź w ankiecie redakcji "Przeglądu Politycznego"), "Przegląd Polityczny", nr 79/80, 2006, s. 175-180.
 • Pięćdziesiąt lat później (wywiad ze Zbigniewem Brzezińskim)/Fifty Years Later (interview with Zbigniew Brzeziński), "Przegląd Polityczny", nr 79/80, 2006, s. 138-141.
 • U źródeł „Europy narodów”. (O znaczeniu Wiosny Ludów dla stosunków międzynarodowych)/At the Origins of the Europe of Nations (On the Significance of the Spring of the Nations for the international relations), [w:] Naród - państwo - Europa Środkowa w XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa ofiarowana Prof. Michałowi Pułaskiemu, red. W. Rojek i A. Patek Kraków 2006, s. 23-34.
 • Bolszewizm i sowiecka polityka zagraniczna w interpretacji Józefa Piłsudskiego/Bolshevism and Sowiet Foreign Policy as viewed by Józef Piłsudski [w:] Józef Piłsudski. Wyobraźnia i dzieło polityczne, red. J. Machnik i A. Nowak, Kraków 2006, s. 25-44.
 • Watykan i Polska (1939-1944) w świetle dokumentów/Vatican and Poland (1939-1944) in the Light of Documents (ed.), „Zeszyty Historyczne”, z. 157, 2006, s. 168-228.
 • Historycy zachodni wobec układów Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia i 28 września 1939 r. (Studium historiograficzne)/Western Historians in face of Ribbentrop-Molotov Pact from August 23 and September 28, 1939. A Histioriografical Study, „Politeja” (Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego), t. 5, 2006, s. 331-376.
 • Jerzy Giedroyc/Czesław Miłosz. Listy o gospodarstwie literackim/Jerzy Giedroyc/Czesław Miłosz. Letters on literature (oprac.), „Zeszyty Literackie”, nr 95, 3/2006, s. 102-107.
 • Ambasador Kazimierz Papée - piętnaście rozmów z papieżem Piusem XII/Ambasador Kazimierz Papee - Fifteen conversations with the Pope Pius XII (ed.), „Zeszyty Historyczne”, z. 156, 2006, s. 124-178.
 • Odpowiadam nie tylko recenzentom/Response not only to the reviewers [w związku z książką: Bolszewizm - totalitaryzm - rewolucja - Rosja, Kraków 2003-2004], „Przegląd Polityczny”, nr 76, 2006, s. 139-152.
 • Французские и британские планы вооруженной акции против Советского Союза c 1940 г./French and British Plans of Military Action against the Soviet Union in 1940, [w:] Международний кризиc 1939-1941 гг.: oт cоветско-гepманcкиx догoвoров 1939 годa дo нaпaдeния Германии нa СССР, Moskwa 2006, s. 399-410.
 • Polish Interpretations of Bolshevism and Totalitarian Systems (1918-1939), [w:] Totalitarian and Authoritarian Regimes in Europe. Legacies and Lessons from the Twentieth Century, ed. by J. W. Borejsza and K. Ziemer, New York - Oxford 2006, s. 80-105.
 • Co Giedroyc radził Miłoszowi. Korespondencja Czesława Miłosza i Jerzego Giedorycia o Nagrodzie Nobla i doktoracie honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego/What Giedroyc adviced Miłosz in 1981. Correspondence on the Noble Prize and doctorat honoris causa at the Catholic University of Lublin, „Gazeta Wyborcza”, nr 214, 14 września 2005.
 • Poeta i polityk. Spór Miłosza z Giedroyciem o rolę paryskiej „Kultury”/The Poet and the Politician. The Dispute between Czesław Miłosz and Jerzy Giedroyc on the programme of „Kultura”, „Gazeta Wyborcza”, nr 188, 13-15 sierpnia 2005.
 • Пакт Mолотова-Риббентроппа 23 августа и 28 сентября 1939 г.в польской и западной историографии/Ribbentrop-Molotov Pact from August 23, 1939 in Polish and Western Historiography, [w:] Польшa - CCCP 1945-1989, red. E. Duraczyński i A. N. Sacharow, Moskwa 2005, s. 13-48.
 • Józef Beck - zarys biografii politycznej (1894-1932)/Józef Beck - An Outline of His Political Biography 1894-1932, „Niepodległość” (Warszawa), t. LV (XXXV po wznowieniu), 2005, s. 36-106.
 • Polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy z 26 stycznia 1934 r. i „polityka równowagi” w opiniach historyków niemieckich/Polish-German Nonaggression Declaration from January 26, 1934 and „Policy of Equilibrium” in the views of German historians, [w:] Polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy z 26 stycznia 1934 r. z perspektywy Polski i Europy w siedemdziesiątą rocznicę podpisania. Studia pod redakcją Mieczysława Wojciechowskiego, Toruń 2005, s. 54-77.
 • Polska wobec paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku/Poland in face of Ribbentrop-Molotov Pact from August 23, 1939, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” (Wrocław), t. 28, 2005, s. 347-378.
 • Anti-Communism in Polish Political Thought during the Second World War, [w:] Political Culture in Central Europe (10th – 20th Century), Vol. II, ed. by M. Hułas, J. Pánek, Warsaw 2005, s. 219-244.
 • Francuskie dokumenty dyplomatyczne (3 września 1939 - 31 grudnia 1939 r.)/French diplomatic documents - a review, [rec. z Documents diplomatiques français (3 septembre - 31 décembre 1939), Bruxelles - Bern - Berlin 2002], „Dzieje Najnowsze”, nr 4, 2004, s. 231-244.
 • Polska i problem „zbiorowego bezpieczeństwa” w polityce zagranicznej ZSRR (1933-1939)/Poland and the Problem of "collective security" in foreign policy of the Soviet Union 1933-1939, [w:] Związek Radziecki wobec krajów Europy Środkowej i Wschodniej 1920-1991, red. J. Diec i A. Tyszkiewicz, Kraków 2004, s. 117-142.
 • W kręgu ruchu prometejskiego. Związek Zbliżenia Narodów Odrodzonych (1921-1923) i Instytut Wschodni w Warszawie (1925-1939)/From the History of Promethean Moovement. Union of Cooperation of the Reborn Nations 1921-1923 and the Eastern Instiute in Warsaw 1925-1939, „Politeja” (Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego), t. 2, 2004, s. 349-391.
 • Czy była „polska szkoła sowietologiczna”?/”Polish Sovietological School” - reality or myth?, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” (Lublin), t. 2, 2004, s. 154-163.
 • Między literaturą a polityką. Korespondencja Jerzego Giedroycia z Czesławem Miłoszem/Between Literature and Politics. Correspondence of Jerzy Giedroyc and Czesław Miłosz, „Zeszyty Historyczne”, z. 150, 2004, s. 3-54.
 • Posłowie i ambasadorzy polscy w Związku Sowieckim (1921-1939 i 1941-1943)/Polish Ministers and Ambassadors in the Soviet Union (1921-1939) and (1941-1943), „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, t. 4, nr 5/21, 2004, s. 129-203.
 • Jan Starzewski (1895-1973)/Jan Starzewski 1895-1973, Biographical essay, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 42/3, z. 174, s. 432-436.
 • W sprawie oceny strategicznego położenia Polski w 1934 r. Nieznana notatka Józefa Becka i Jana Szembeka z 7 maja 1934 r./On the Question of the Strategic Constelation of Poland in 1934. Unknown Note of Józef Beck and Jan Szembek from May 7, 1934, „Niepodległość” (Warszawa), t. LIII-LIV, 2003/2004, s. 257-263.
 • Rafał Lemkin (1900-1959) - studium biograficzne/Raphael Lemkin (1900-1959) – Biographical Study, „Zeszyty Historyczne”, z. 147, 2004, s. 107-157.
 • W związku z artykułem Bernarda Wiadernego „Niechciana kolaboracja: Politycy polscy i nazistowskie Niemcy w lipcu 1940 roku (głos w dyskusji)/In connection of Bernard Wiaderny „Non-wanted Colaboration: Polish Politicians and the Nazi Germany in July 1940, „Zeszyty Historyczne”, z. 143, 2003, s. 216-218.
 • „Kolaboracja i historia: spór o postawy Polaków” (wypowiedź w ankiecie)/Colaboration and History: discussion on the Behavior of the Poles [under German and Soviet Occupation], „Arcana”, nr 51-52, 2003, s. 46-50.
 • Interpretacje bolszewizmu i systemów totalitarnych w Polsce (1918-1939)/Interpretations of Bolshevism and Totalitarian Systems in Poland (1918-1939), „Zeszyty Historyczne”, z. 146, 2003, s. 3-45.
 • Listy Władysława Konopczyńskiego do Mariana Kukiela i Oskara Haleckiego z 1947 roku/Letters of Władysław Konopczyński to Marian Kukiel and Oskar Halecki from 1947, „Arcana”, nr 51-52, 2003, s. 228-248.
 • Bogumił Jasinowski (1883-1968) i jego interpretacja bolszewizmu [jako wstęp]/Bogumił Jasinowski 1883-1968 and his interpretation of bolshevism, [w:] B. Jasinowski, Wschodnie chrześcijaństwo a Rosja, Kraków 2002, s. VII-LV. (tekst na stronach Ośrodka Myśli Politycznej)
 • U istokow sowietołogiczeskich i wostokowiedczeskich issledowanij w Polsze (1919-1939)/Problems of the Sovietology and the Studies on Eastern Europe in Poland 1919-1939, „Jewropa”, t. 2, nr 4 (5), 2002, s. 155-230.
 • Państwa bałtyckie między Niemcami a ZSRR w roku 1939/Balic States between Germany and the USSR in 1939, „Przegląd Wschodni”, z. 2/30, 2002, s. 292-334.
 • Ambasador Wacław Grzybowski i jego misja w Związku Sowieckim w latach 1936-1939/Ambassador Wacław Grzybowski and his Mission in the Soviet Union in the Years 1936-1939, „Zeszyty Historyczne”, z. 142, 2002, s. 5-80.
 • Początki studiów sowietologicznych i wschodoznawczych w Polsce (1919-1939). (Ośrodki badawcze, problemy, ludzie)/The Origins of the Sovietological and Eastern European Studies in Poland (1919-1939). Research Centers, Problems, Personalities, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, t. 2, nr 5/9, 2002, s. 89-158.
 • Sowietologia i studia wschodoznawcze w Polsce międzywojennej/Sovietology and the Studies on Eastern Europe in the Inter-War Poland, „Zeszyty Historyczne” (Paryż), z. 140, 2002, s. 39-101.
 • Ambasador Józef Lipski o stosunkach polsko-niemieckich (1933-1939)/Ambasador Józef Lipski on Polish-German Relations 1933-1939, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, t. 2, nr 1/5, 2002, s. 199-226.
 • Rosja w polskiej myśli historycznej/Russian in Polish Historical Thought [w:] Polacy i Rosjanie (praca zbiorowa), red. A. Magdziak-Miszewska, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2002, s. 34-56.
 • Polish Anti-Communism and its Intellectual Traditions. An Anthology, red. B. Szlachta, H. Głębocki, M. Kornat, J. Kloczkowski, wstęp B. Szlachta, Kraków 2002.
 • „Białe plamy” - „mody” i „tabu” w historiografii polskiej na początku XXI wieku (wypowiedź w dyskusji)/”White plams” – „modes and tabous in Polish Historiography at the Begining of XXI Century, „Arcana” (Kraków), nr 42 (6), 2001, s. 37-40.
 • Stanisław Kot a historiografia zachodnia (komunikat)/Stanisław Kot and the Western Historiography [of the Reformation Period], [w:] Stanisław Kot - uczony i polityk. Pokłosie sesji naukowej, red. A. Fitowa, Kraków 2001, s. 231-235.
 • Bałtyckie reakcje na pakt Hitler-Stalin. Założenia, opinie, prognozy/Balic States Leaders Views on Hitler-Stalin Pact. Considerations, Opinions, Prognoses, „Studia Historyczne” (Kraków), z. 3, 2001, s. 443-465.
 • Józef Beck o stosunkach polsko-niemieckich. (Wystąpienie na konferencji u ministra spraw wewnętrznych 5 czerwca 1935 r.)/Józef Beck on Polish-German Relations (Beck’s Speech at the conference in the Ministry of Interior from June 5, 1935, [oprac.], „Zeszyty Historyczne” (Paryż), z. 137, 2001, s. 116-126.
 • Ambasador Edward Raczyński i jego ocena "polityki równowagi"/Ambasador Edward Raczyński and His Opinion on the "Policy of Equilibrium" (red.), „Zeszyty Historyczne” (Paryż), z. 135, 2001, s. 86-113.
 • Wiktor Sukiennicki (1901-1983). Prawnik - sowietolog - historyk/Wiktor Sukiennicki (1901-1983). Lawyer - Sovietologist - Historian, „Zeszyty Historyczne” (Paris), z. 137, 2001, s. 35-75.
 • Historyk niewoli, historyk dróg do niepodległości. Wokół miejsca Henryka Wereszyckiego w historiografii epoki porozbiorowej/Historian of Slavery, Historian of the Ways to Independence. On Henryk Wereszycki’s Place in Polish Historiography of Post-Partition Period, [w:] Henryk Wereszycki (1898-1990). Historia w życiu historyka, (red.) E. Orman, A. Cetnarowicz, Kraków 2001, s. 233-256.
 • Dyplomacja polska wobec zbliżenia niemiecko-sowieckiego w roku 1939 w świetle nie publikowanych dokumentów/Polish Diplomacy in face of the German-Soviet Rapprochement in 1939 in the Light of non-published Documents, „Zeszyty Historyczne” (Paris), z. 138, 2001, s. 3-77.
 • W związku z książką Stanisława Żerki o stosunkach polsko-niemieckich 1938-1939/In connection with the work of Stanisław Żerko abort the German-Polish Relations 1939-1939, „Dzieje Najnowsze”, nr 4, 2000, s. 71-90 [rec. z S. Żerko, Stosunki polsko-niemieckie 1938-1939, Poznań 1998].
 • List Domana Rogoyskiego do Władysława Poboga-Malinowskiego z 31 marca 1945 r./A Letter of Doman Rogoyski to Władysław Pobóg-Malinowski from March 31, 1945, (red.), „Zeszyty Historyczne” (Paris), z. 131, 2000, s. 119—134.
 • Wybór pism Włodzimierza Bączkowskiego/Sellected Works of Włodzimierz Bączkowski, „Zeszyty Historyczne” (Paryż), z. 136, 2001, s. 217—224 [rec. z Włodzimierz Bączkowski, O wschodnich problemach Polski. Wybór pism, wstęp, wybór i oprac. J. Kloczkowski i P. Kowal, Kraków 2000].
 • Agresja 17 września 1939 r. w perspektywie równowagi europejskiej/Sowiet Aggression of September 17, 1939 in the perspective of the European Political Balance, [w:] Agresja 17 września 1939 roku, aspekty międzynarodowe i skutki dla ziem północno-wschodnich Rzeczypospolitej. Materiały z międzynarodowej konferencji organizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku w listopadzie 1999 r., red. M. Gnatowski, Białystok 2000, s. 41-82.
 • Początki sowietologii w II Rzeczypospolitej. Geneza, dzieje i dorobek Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie (1930-1939)/The Origins of the Sovietology in the Inter-war Poland. The Genesis, History and the Contribution of the Eastern Europe Research Institute in Vilna 1930-1939, „Zeszyty Historyczne”, z. 134, 2000, s. 3-119.
 • Hermann Rauschning a Polska. Wokół nieznanej opinii autora „Rewolucji nihilizmu” o stosunkach polsko-niemieckich z maja 1939 r./Hermann Rauschning and Poland. Unknown Opinion of the Author of „Revolution des Nihilismus” on Polish-German Relations in May 1939, „Czasy Nowożytne” (Toruń), t. VIII(IX), 2000, s. 255-301.
 • Dyplomacja państw bałtyckich w obliczu układu Ribbentrop-Mołotow w świetle nowych dokumentów/Diplomacy of the Baltic States in face of Ribbentrop-Molotov Pact in the Light of the New Sources, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 35, 2000, s. 197-217.
 • Dyplomacja II Rzeczypospolitej wobec paktu Ribbentrop-Mołotow/Polish Diplomacy in face of Ribbentrop-Molotov Pact, „Dzieje Najnowsze”, nr 2, 2000, s. 23-54.
 • Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie (1930-1939) i jego wkład w rozwój polskiej sowietologii/Eastern Europe Research Institute in Vilna 1930-1939 and its Contribution to Polish Sovietology , „Kwartalnik Historyczny”, R. C, z. 3, 2000, s. 152-199.
 • Brytyjskie gwarancje niepodległości Polski w 1939 r. jako problem historyczny. Kontynuacja i zwrot w historiografii/British Guarantees of Poland’s Independence in 1939 as a historical problem. Continuity and Discontinuity in the Historiography, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, t. MCCXXX, Prace Historyczne, (red.) K. Baczkowski, nr 126, 1999, s. 177-198.
 • Spory o Kucharzewskiego/Historical Discussion on Jan Kucharzewski and his Ideas, „Arcana” (Kraków), nr 26 (2), 1999, s. 123-133 oraz nr 29 (5), 2002, s. 156-169.
 • Spory o Kucharzewskiego/Historical Discussion on Jan Kucharzewski and his Ideas, „Arcana” (Kraków), nr 26 (2), 1999, s. 123-133 oraz nr 29 (5), 2002, s. 156-169.
 • O wymaganiach syntezy w historiografii. Henri Berr i Franciszek Bujak. Próba ujęcia porównawczego/On the Problem of Synthesis in History. Henri Ber rand Franciszek Bujak. A Comparative Account, „Historyka. Studia Metodologiczne” (Kraków), t. 28, 1998, s. 83-101.
 • Niepodległa polityka II Rzeczypospolitej w oczach Zachodu/Independent Policy of Polish Second Republic in the „Western Eyes”, „Arcana” (Kraków), nr 23 (5), 1998, s. 88-105.
 • O świadomości historycznej Europy Środkowo-Wschodniej/On the Historical Conscience of the East-Central Europe, „Arcana”, nr 19 (1), 1998, s. 198-202 [rec. z Oskar Halecki, Historia Europy - jej granice i podziały, Lublin 1994].
 • Paul W. Schroeder, The Transformation of European Politics 1763—1848, (Oxford 1994)/Review, „Historia”, nr 1, 1997, s. 152-153.
 • Phillip Longworth, The Making of Eastern Europe (New York 1994)/Review, „Historia”, nr 1, 1997, s. 153-154.
 • Józef Beck i „polityka równowagi” międzywojennej Polski jako mit. Uwagi nad historiografią problemu/Józef Beck and „policy of equilibrium” as a myth. Critical account on the historiography, [w:] „Ku zjednoczonej Europie. Studia nad Środkową i Południowo-Wschodnią w XIX i XX wieku”. Rozprawy dedykowane Michałowi Pułaskiemu w 40-lecie pracy naukowej, red. I. Stawowy-Kawka i W. Rojek, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. MCCXII. Prace Historyczne, z. 124, Kraków 1997, s. 213-226.
 • Stanowisko dyplomacji brytyjskiej i niemieckiej wobec europejskiego programu zjednoczeniowego Aristide’a Brianda (1929—1930)/British and German diplomacy in face of of Aristide Brand’s European Unity Project 1929—1939, „Historia” („Pismo młodych historyków”), nr 2, 1994, s. 7-46.

 

Ważniejsze konferencje naukowe w ostatnich czterech latach

 • "Polska bez Marszałka Józefa Piłsudskiego 1935-1939", Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 9-10 listopada 2006.
  Referat: Trzy niedoszłe dymisje Józefa Becka: 1935, 1938, 1939
 • "Problemi e figure delle relazioni italo-polacche tra XIX° e XX° secolo"/Zagadnienia i sylwetki w stosunkach polsko - włoskich na przełomie XIX i XX wieku/. 30 października 2006 r. Kraków.
  Referat: Włochy w poglądach i koncepcjach politycznych ministra Józefa Becka 1932—1939
 • “Russia and the West in Historical Experience of 19 and 20 Centuries” (Formation of a Civil Society and Mutual Images and Perceptions), Swietłogorsk/Kaliningrad, 6-9 czerwca 2006.
  Refrat: Polish Stereotypes on Russia (polska wersja wystąpienia w pliku PDF)
 • "Przewrót majowy z perspektywy osiemdziesięciu lat", Lublin, maj 2006.
  Referat: Dyplomacja francuska wobec kryzysu politycznego w Polsce i przewrotu majowego 1926 r.
 • "Naród - państwo - Europa Środkowa w XIX i XX wieku", Kraków 1-2 grudnia 2005.
  Referat: U źródeł „Europy narodów”. O znaczeniu Wiosny Ludów dla stosunków międzynarodowych
 • „Polish Foreign Policy: Past - Present - Future”, sesja organizowana przez East-European Center Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, 17 listopada 2005.
  Referat: Policy of Equilibrium and Polish “Bilateralism”
 • "Pamięć historyczna Polaków i Rosjan o II wojnie światowej a stosunki polsko-rosyjskie", Kazimierz Dolny 28 października 2005, konferencja polsko-rosyjska organizowana przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (udział w panelu dyskusyjnym).
 • "Polska - Rosja - marksizm", sesja na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego poświęcona dziełu Andrzeja Walickiego, 15 października 2005.
  Referat: Totalitaryzm w interpretacji Andrzeja Walickiego
  )
 • „Kultura” paryska. Twórcy - Dzieło - Recepcja. W 5. rocznicę śmierci Jerzego Giedroycia, 20-22 września 2005, sesja na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie.
  Referat: II Rzeczpospolita w oczach Jerzego Giedroycia
 • "Józef Piłsudski - w siedemdziesiątą rocznicę śmierci", 12 maja 2005, sesja w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.
  Referat: Bolszewizm i system sowiecki w poglądach marszałka Józefa Piłsudskiego
 • „Narodziny i upadek II Rzeczypospolitej”, konferencja organizowana przez Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie poświecona polskiej polityce zagranicznej 1914-1945, 24 kwietnia 2005.
  Referat: Narodziny i upadek II Rzeczypospolitej. Od Wersalu i Rygi do układu Hitler-Stalin
 • „The International Crisis 1939-1941: from the Soviet-German Treaties of 1939 to the German Attack Against the USSR”, sympozjum organizowane przez Instytut Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, 3-4 luty 2005.
  Referat: Французские и британские планы вооруженной акции против Советского Союза c 1940 г.
 • „Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką 1939-1945”, konferencja organizowana przez Instytut Pamięci Narodowej i Niemiecki Instytut Historyczny, Poznań 20-22 lutego 2005 Referat: Droga Niemiec do paktu Ribbentrop-Mołotow
 • Polsko-węgiersko-czeska konferencja: „Political Culture in Central Europe”, 6-7 października 2004 r., Instytut Historii PAN/Warszawa.
  Referat: Antykomunizm i antysowietyzm w polskiej myśli politycznej doby II wojny światowej
 • „Polska - ZSRR 1945-1989. Wybrane problemy węzłowe, dziedzictwo przeszłości” – konferencja organizowana przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk i Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie w dn. 16-17 listopada 2003.
  Referat: Polska historiografia wobec paktu Ribbentrop-Mołotow

 

Ważniejsze kwerendy archiwalne w ostatnich czterech latach

 • Politisches Archiv des auswärtigen Amtes (Berlin)
 • Public Record Office (Londyn)
 • Archives du Ministère des Affaires Étrangères (Paryż)
 • Archivio Storico dello Ministero Affari Esteri (Rzym)
 • Österreichisches Staatsarchiv (Wiedeń)
 • Archiw Wnieszniej Polityki (Moskwa)

TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl