Piotr Kozarzewski

ur. 1960 r.

  Wykształcenie
2007 Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce
Instytut Studiów Politycznych PAN
1999 Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce
Instytut Studiów Politycznych PAN
Rozprawa doktorska uzyskała I nagrodę w konkursie im. prof. Witolda Kuli ufundowaną przez Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych BISE SA.
 1996 Magisterium
Uniwersytet Moskiewski im. Łomonosowa, Wydział Historii
   
  Doświadczenie zawodowe
od 2007 Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz
Profesor
od 2007 Członek Rady Dyrektorów CASE-Białoruś
od 2006 Członek Rady Dyrektorów CASE-Kyrgyzstan
od 2003 Przedstawiciel Fundacji CASE w Radzie Centrum Badawczego IPM-CASE
od 1992 Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
od 1992 r. asystent; od 1999 r. adiunkt; od 2007 r. docent
♦ Badania naukowe nad transformacją postkomunistyczną
od 1992 CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa
Ekspert, starszy ekspert, od 2001 r. członek Rady Fundacji
♦ działalność badawcza i doradcza w zakresie transformacji systemowej w krajach postkomunistycznych
1989-1992 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa
Asystent
♦ badania nad samorząd-nością pracowniczą, prywatyzacją, problemami
   transformacji
1982-1989 Instytut Międzynarodowych Badań Ekonomicznych i Politycznych
Rosyjskiej Akademii Nauk
Asystent
♦ badania naukowe nad społeczno-politycznymi problemami Polski
   
  Doświadczenie projektowe /projekty międzynarodowe/
2006 - 2007 Kierownik projektu „Wpływ funduszy venture capital na gospodarkę krajów transformujących się” wykonywanego dla Enterprise Investors
2005-2007 Koordynator regionalny projektu INTAS „Nadzór korporacyjny - doświadczenia i perspektywy w krajach transformacji. Przypadek Rosji, Ukrainy i Kirgistanu”
2004 Współautor CIS Regional Human Development Report (UNDP)
2003-2006 Udział w projekcie „Zmiany w konkurencyjności przemysłu przetwórczego jako czynnik integracji: identyfikacja wyzwań Jednolitego Rynku rozszerzonej Unii Europejskiej” finansowanym w ramach 5 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Unii Europejskiej
2003-2005 Udział w projekcie GDN „Understanding Reform”, współautor raportu krajowego „Understanding Reform: Poland” oraz raportu regionalnego 
2002-2004 Udział w projekcie IRIS „Think Tank Partnership for Corporate Governance”
2001-2002 Udział w projekcie Phare ACE „Wtórna prywatyzacja. Ewolucja struktury własności w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach”
2000-2002 Partner w projekcie Phare ACE „Nadzór właścicielski, inwestorzy relacyjni, restrukturyzacja i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce i na Węgrzech”
1992-2006 Zastępca kierownika projektu badawczo-doradczego „Wspieranie reform w krajach postkomunistycznych” finansowanego przez Fundację Stefana Batorego
   
  Doświadczenie projektowe /Polska/
2006-2008 Udział w projekcie KBN „Obszary wykluczenia w III Rzeczypospolitej. Przyczyny, przejawy, przeciwdziałanie”
2004-2007 Udział w projekcie KBN „Prywatyzacja i reformy systemowe a ewolucja sektora przedsiębiorstw w Polsce. Bilans piętnastolecia”
2004-2005 Udział w projekcie KBN „Sieci innowacji w polskiej gospodarce. Stan obecny i perspektywy rozwoju”
2003-2005 Udział w projekcie zamawianym KBN „Syndrom wielkiej zmiany i jego socjologiczne implikacje”
2001 Udział w badaniach empirycznych nad sektorem mikroprzedsiębiorstw (Fundacja CASE i Fundusz Mikro)
od 1989 Badania empiryczne wykonywane w Instytucie Studiów Politycznych PAN nad przebiegiem i skutkami prywatyzacji, w tym prywatyzacją bezpośrednią, spółkami pracowniczymi i inwestycjami zagranicznymi w prywatyzacji, na zamówienie Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Przekształceń Własnościowych i Ministerstwa Skarbu Państwa
   
  Doświadczenie projektowe /Armenia/
2004 Ekspert w projekcie ewaluacyjnym dotyczącym oceny programu Komisji Europejskiej MFA dla Armenii
   
  Doświadczenie projektowe /Białoruś/
2007 Główny ekspert projektu poświęconego rozwojowi sektora MSP (projekt finansowany przez MSZ RP)
2006 Główny ekspert projektu poświęconego barierom rozwoju sektora MSP (projekt finansowany przez MSZ RP)
1999-2002 Kierownik subprojektu badawczego nt. restrukturyzacji białoruskich przedsiębiorstw (projekt realizowany przez Fundację CASE)
   
  Doświadczenie projektowe /Bułgaria/
1998-1999 Członek zespołu ekspertów ds. prywatyzacji przy Rządzie Bułgarii (projekt realizowany przez Fundację CASE)
   
  Doświadczenie projektowe /Gruzja/
2001-2002 Kierownik subprojektu badawczego nt. prywatyzacji gruzińskiego przemysłu (projekt realizowany przez Fundację CASE
   
  Doświadczenie projektowe /Kazachstan/
1995-1996 Członek zespołu doradców Prezydenta Kazachstanu ds. prywatyzacji w ramach programów UNCTAD i UNDP
   
  Doświadczenie projektowe /Kirgistan/
2005 Konsultant zespołu ekspertów Premiera Kirgistanu opracowującego program gospodarczy
2005 Członek zespołu redakcyjnego i współautor raportu „Kirgistan na nowym etapie rozwoju” (UNDP)
1997-2001 Kierownik subprojektu badawczego poświęconego prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (na zamówienie Rządu Kirgistanu); członek zespołu doradców ds. legislacji dla Rządu Kirgistanu (projekty realizowane przez Fundację CASE)
   
  Doświadczenie projektowe /Mongolia/
1996-1997 Członek zespołu doradców Rządu Mongolii ds. prywatyzacji (w ramach projektu Fundacji CASE)
   
Hobby: kolarstwo, fotografika, restauracja starych nagrań i zdjęć fotograficznych

 


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl