Książki

PRYWATYZACJA W KRAJACH POSTKOMUNISTYCZNYCH

„Autor książki dowodzi, że historia prywatyzacji w państwach postkomunistycznych (i reform systemowych w ogóle) pokazała, iż podstawowe pytanie nie brzmi, czy prywatyzować, ale jak dobrze prywatyzować. Prywatyzacja stanowi integralną część systemowych reform postkomunistycznych obejmujących wszystkie najważniejsze sfery życia gospodarczego, społecznego i politycznego. Jej sukces jest zatem uwarunkowany nie tylko efektywną strategią prywatyzacji, jej konsekwentną realizacją oraz skutecznością reform w pozostałych sferach gospodarki i społeczeństwa. Niezbędnym warunkiem powodzenia przemian jest także szeroka baza społeczna - źródło czynnego poparcia dla przeobrażeń”. (Fragment przedmowy)

Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2006

SPIS TREŚCI


UNDERSTANDING REFORM: THE CASE OF POLAND
 
"This report reviews the reform process in Poland in the period 1989-2001, from the formation of the first non-Communist government to the defeat of right-wing forces in the 2001 parliamentary elections and the formation of a governing left-wing coalition of social democrats and the peasants’ party (both of them with roots in the Communist era). It reconstructs the sequence of reforms, assesses their relative successes, and focuses on the problem of the stagnation of the reform process at the end of the 1990s." 

"CASE Reports" no. 59, CASE – Center for Social and Economic Research, Warsaw 2005

Współautorstwo z Jackiem Kochanowiczem i Richardem Woodwardem

PUBLIKACJA W PLIKU PDF


SUKCESY I KLĘSKI PRYWATYZACJI W KRAJACH POSTKOMUNISTYCZNYCH
 

 

Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2002

Współautorstwo z Marią Jarosz

 


ELITY KIEROWNICZE SPÓŁEK PRACOWNICZYCH
 
"Przedmiotem analizy są zarówno spółki pracownicze, jak i przedstawiciele ich elit kierowniczych oraz byłego przedsiębiorstwa państwowego. (...) Przedstawiciele elit to prezesi zarządów spółek, byli działacze samorządu pracowniczego w tych spółkach, członkowie rad nadzorczych - reprezentanci pracowników spółki, szefowie działających w spółkach organizacji związkowych. Osoby te są traktowane przeze mnie przede wszystkim jako reprezentanci pewnych instytucji, które działały w byłym przedsiębiorstwie państwowym i które istnieją w powstałej w wyniku jego przekształcenia spółce pracowniczej. Postawy, opinie i zachowania respondentów są dla mnie ważne o tyle, o ile są istotne dla funkcjonowania i zachowania się tych instytucji oraz spółki jako całości. " (Fragment przedmowy)

Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1999

 

Pozycje redagowane


ZMIANY W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - WŁASNOŚĆ, RESTRUKTURYZACJA, EFEKTYWNOŚĆ

"Przedstawiona książka ma pomóc w zrozumieniu ogromnych zmian, które dokonały się w sektorze polskich przedsiębiorstw w ciągu minionej półtorej dekady transformacji. Procesy reform systemowych dotyczące równolegle warunków funkcjonowania przedsiębiorstw, głębokich zmian strukturalnych i przekształceń własnościowych gospodarki a także zmian w strukturze społecznej, wszystko to przemożnie wpłynęło na charakter i sposób funkcjonowania polskich przedsiębiorstw."

"Raporty CASE”, nr 70, CASE, Warszawa 2007

Współredakcja z Barbarą Błaszczyk

SPIS TREŚCI


DRUGI ROK REFORM GOSPODARCZYCH W ROSJI
WNIOSKI DLA POLSKI I EUROPY WSCHODNIEJ
Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację opublikowanej przed rokiem książki pt. „Program Gajdera. Wnioski dla Polski i Europy Wschodniej”. Tym razem obejmuje ono nieco szerszy krąg zagadnień, poświęcając więcej miejsca (…) politycznym uwarunkowaniom procesu reform, zewnętrznym stosunkom ekonomicznym Rosji, prywatyzacji i przemianom mikroekonomicznym. Celem podjętej pracy, podobnie jak przed rokiem, jest przybliżenie nierosyjskiemu czytelnikowi rzeczywistego obrazu przemian gospodarczych w Rosji, a czytelnikowi rosyjskiemu – udzielenie pomocy w identyfikacji źródeł sukcesów i porażek dotychczasowych reform. (Fragment przedmowy)

CASE, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 1994

Współredakcja z Markiem Dąbrowskim

SPIS TREŚCI

 

Wybrane artykuły i rozdziały w książkach

 • Local authorities and the development of small and medium enterprises: international experience and guidelines for Belarus (we współautorstwie z M. Gorzynskim, G. Badei, J. Tarasevich, E. Rakova). (czytaj w pliku PDF)
 • Enterprise funds and the post-communist transition: Efficiency of the special us assistance program from the host countries’ perspective, CASE, Warsaw 2007 (we współautorstwie z Ewą Balcerowicz). (czytaj w pliku PDF) 
 • Wykluczenie edukacyjne, w: M. Jarosz (red.), Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny, ISP PAN, Warszawa 2007 (w druku).
 • Nadzór korporacyjny w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa, w: Przedsiębiorstwa sektora prywatnego i publicznego w Polsce (1999-2005), „Zeszyty BRE Bank – CASE”, nr 89, Warszawa 2007. (czytaj w pliku PDF)
 • Corporate Governance Formation in Poland, Kyrgyzstan, Russia, and Ukraine, “Studies and Analyses”, no. 374, CASE, Warsaw 2007.  (czytaj w pliku PDF
 • Corporate governance in State-controlled Enterprises in Poland, in: Enterprise in Transition, University of Split, Split-Bol 2007. (czytaj w pliku PDF)
 • Społeczeństwo i elity o transformacji, w: M. Jarosz (red.), Transformacja. Elity. Społeczeństwo, ISP PAN, Warszawa 2007.
 • The Reform Process in Post-Communist Transition: Understanding Reform in Eastern and Central Europe and the Commonwealth of Independent States, in: J. M. Fanelli, G. McMahon (eds.), Understanding Market Reforms, Vol. II, Palgrave Macmillan, Hampshire and New York, 2006 (we współautorstwie z Richardem Woodwardem).
 • The System of Corporate Governance in Kyrgyzstan, „Studies and Analyses” no. 326, CASE, Warsaw 2006 (redaktor i jeden ze współautorów razem z Julią Mironovą, Alexey’em Kisenkovem, Iriną Lukashovą i Marią Lukashovą) (także w języku rosyjskim).
 • Small and Medium Business in Belarus, IPM Researche Center, Minsk 2006. (współredaktor z Eleną Rakovą) (czytaj w pliku PDF)
 • Privatization and Corporate Governance in Poland: Problems and Trends, „Studies and Analyses” no. 325, CASE, Warsaw 2006. (czytaj w pliku PDF)
 • Understanding The Reform Process In Post-communist Transition, CASE, 2006. (we współautorstwie z R. Woodwardem) (czytaj w pliku PDF)
 • Pułapki nie dokończonych reform, w: M. Jarosz (red.), Polska. Ale jaka?, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.
 • Internal Institutional Factors of Enterprises’ Competitiveness. A Cross-country Analysis, CASE, Warszawa 2004. (czytaj w pliku PDF)
 • Enterprise Performance and Ownership Changes in Polish Firms, „Studies and Analyses” No. 271, CASE, Warsaw 2004 (we współautorstwie z Richardem Woodwardem). (czytaj w pliku PDF)
 • Corporate Governance and Secondary Privatisation in Poland: Legal Framework and Changes in Ownership Structure, „Studies and Analyses” No. 263, CASE, Warsaw 2003. (czytaj w pliku PDF)
 • Poland I: Ownership and Performance of Firms Privatised by Management-Employee Buyouts, in: B. Błaszcyk, I. Hoshi, R. Woodward (eds.), Secondary Privatisation in Transition Economies: The Evolution of Enterprise Ownership in the Czech Republic, Poland and Slovenia, Palgrave Macmillan, Hampshire and New York, 2003 (we współautorstwie z Richardem Woodwardem).
 • Nadzór właścicielski, kontrola i zarządzanie, w: M. Jarosz (red.), Pułapki prywatyzacji, ISP PAN, Warszawa 2003.
 • Nadzór korporacyjny i wtórna prywatyzacja w Polsce: ramy prawne i zmiany w strukturze własnościowej, CASE, 2004. (czytaj w pliku PDF)
 • Psychospołeczny portret mikroprzedsiębiorców, w: E. Balcerowicz (red.), Mikroprzedsiębiorstwa: sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele, CASE, Warszawa 2002. (czytaj w pliku PDF)
 • Changes in Corporate Governance Structures in Polish Privatised Companies, “Working Papers” No. 8, Centre for the Study of Economic and Social Change in Europe, SSEES UCL, London 2002. (czytaj w pliku PDF)
 • Belorusskaja ekonomika: ot rynka k planu 1995-2000 [Białoruska gospodarka: od rynku do planu 1995-2000], CASE i IPM, Warszawa 2001 (redakcja wspólnie z Rafałem Antczakiem i Michałem Górzyńskim; autorstwo 2 rozdziałów).
 • Partycypacja pracownicza a kształtowanie się struktur władzy i kontroli w spółkach, w: Rudolf S. (red.), Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju? Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 • Społeczno-psychologiczny portret mikroprzedsiębiorców. Wyniki badań na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie przedsiębiorstw, w: E. Balcerowicz (red.), Popyt na mikropożyczki w Polsce, raport dla Funduszu Mikro, CASE, Warszawa 2001.
 • Priwatizacija promyszlennykh predprijatij Kyrgyzstana [Prywatyzacja przedsiębiorstw przemysłowych w Kirgistanie], „Issledowanija i Analiz”, nr 221, CASE, 2001 (redaktor i jeden z autorów).
 • Foreign Investors in Polish Privatisation: Social Effects, in: M. Weresa (ed.), Foreign Direct Investment in a Transition Economy: The Polish Case, School of Slavonic and East European Studies, University College London, 2000, p. 75-85 (we współautorstwie z Marią Jarosz).
 • Przekształcenia własnościowe w latach 1990-1998 w świetle prawa i danych statystycznych, w: M. Jarosz (red.), Dziesięć lat prywatyzacji bezpośredniej, ISP PAN, Warszawa 2000 (we współautorstwie ze Stefanem Krajewskim i Ryszardem Majakiem).
 • Struktury władzy w spółkach, w: Tamże.
 • Kontrola właścicielska, w: Tamże.
 • Effects of privatization of industrial enterprises in Bulgaria, „CASE Reports” No. 34, CASE, 1999 (we współautorstwie z Julianem Pańkowem i Lubomirem Dimitrovem).
 • Economic transition in Mongolia – 1996, in: Andreja Böhm (ed.), Economic transition report 1996, CEPN, Ljubljana 1997 (we współautorstwie z Władysławem Jermakowiczem i Jargalsaikhanem Dashyinem).
 • Ukrainskij put' k rynocznoj ekonomike 1991-1995 [Ukraińska droga do gospodarki rynkowej 1991-1995], CASE, Warszawa 1996 (redaktor wydania rosyjskiego).
 • Społeczny klimat wokół inwestora zagranicznego, w: M. Jarosz (red.), Kapitał zagraniczny w prywatyzacji, ISP PAN, Warszawa 1996.
 • Spółki z kapitałem zagranicznym a lokalny rynek pracy, w: Tamże.
 • Review on privatization in Kazakhstan, A report for the United Nations Development Programme and Kazakh authorities, UNDP and UNCTAD, Warsaw-Almaty, April 1995 (we współautorstwie z Leszkiem Balcerowiczem, Władysławem Jermakowiczem i Julianem Pańkowem).
 • Prywatyzacja w Białorusi, w: Rafał Antczak, Piotr Kozarzewski i Krzysztof Połomski, Polityka gospodarcza Białorusi w latach 1992-1994, „Studia i Analizy” nr 48, CASE, Warszawa 1995.
 • Zarys procesów prywatyzacyjnych w Federacji Rosyjskiej, CASE, Warszawa 1995.
 • Major problems of the regulatory environment and policy proposals for its improvement (Belarus), CASE. (we współautorstwie z G. Badei, J. Tarasevich, E. Rakova). (czytaj w pliku PDF)

 

 

 

 


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl