Profesor Jadwiga Staniszkis urodziła się w 1942 roku w Warszawie. Jest wnuczką profesora Witolda Staniszkis, polityka endeckiego okresu II Rzeczpospolitej zamordowanego w Auschwitz. Jej ojciec był aktywnym uczestnikiem podziemia antykomunistycznego, wiele lat więziony, zwolniony z więzienia w wyniku amnestii z 1954 roku. Dzieciństwo spędziła w Gdańsku i Poznaniu.

Po ukończeniu studiów socjologicznych na Uniwersytecie Warszawskim w roku 1965 rozpoczęła pracę na Wydziale Filozofii i Socjologii UW w charakterze stażystki, a następnie asystentki u boku profesor Marii Hirszowicz. W tym czasie zajmowała się intensywnie teoriami organizacji i ich aplikacjami do systemu instytucjonalnego realnego socjalizmu.

W roku 1968 po wydarzeniach marcowych i kilkumiesięcznym pobycie w areszcie została zwolniona z pracy. Podejmowała pracę w różnych zawodach jako nauczycielka, ankieterka, urzędniczka.

Doktorat obroniła w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w 1971 roku jako na nauczycielka szkoły pielęgniarskiej. Praca – „Patologie struktur organizacyjnych” – została opublikowana przez Wydawnictwo Naukowe Ossolineum i nagrodzona prestiżową nagrodą im. St. Ossowskiego przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

W 1975 roku została zatrudniona w Polskiej Akademii Nauk, gdzie pracowała w Instytucie Organizacji i Kierowania jako adiunkt, do czasu rozwiązania Instytutu w 1979 roku. W tym czasie zajmowała się systematycznie problematyką legitymizacji porządku instytucjonalnego w Polsce oraz niespójnością struktur organizacyjnych w przemyśle.

Przewód habilitacyjny ukończyła z powodzeniem w roku 1978 na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej praca habilitacyjna „Antynomie organizacji” ukazała się we fragmentach i choć jako całość została przyjęta do druku w PWN, zdjęła ją cenzura, a wydanie niskonakładowe w ramach Instytutu Organizacji i Kierowania zostało spalone. Praca została opublikowana jedynie w Japonii („The Dialectics of Socialist Society: Polish Case”).

W latach siedemdziesiątych współpracuje ze środowiskiem niezależnych socjologów i opozycji demokratycznej. Czynnie uczestniczy w wydarzeniach Sierpnia 1980. Zostaje zaproszona do Stoczni w roli doradcy. Grupę ekspertów w Gdańsku opuszcza jednak w wyniku sprzeciwu wobec zamieszczenia w tekście porozumień zapisu o „kierowniczej roli partii”. Przebywając w Stoczni wycofuje złożoną w wydawnictwie uniwersytetu Princeton książkę, w której przedstawia skuteczność mechanizmu regulacji przez kryzysy systemu komunistycznego. Publikacja powstała w wyniku obserwacji wyniesionych ze Stoczni Gdańskiej zostaje wydana przez Princeton w 1985 roku pod tytułem „Poland: Self-Limiting Revolution”.

W roku 1981 Jadwiga Staniszkis została przywrócona do pracy na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pracowała do marca 2008 roku na różnych stanowiskach, najpierw w latach 1981-1987 jako adiunkt, następnie w latach 1987- 1991 jako docent, w latach 1991-1997 jako profesor nadzwyczajny, a od 1997 roku jako profesor zwyczajny. Tytuł naukowy profesora w zakresie nauk humanistycznych uzyskała w roku 1992.

W czasie wieloletniej pracy na Uniwersytecie Warszawskim prowadziła popularne wykłady i seminaria poświęcone problematyce socjologii organizacji, socjologii ogólnej, socjologii gospodarki, porównawczej teorii transformacji, antropologii postkomunizmu oraz przez wiele lat prestiżowe seminarium dla doktorantów Instytutu Socjologii dotyczące problemów społecznych Polski i świata współczesnego.

Otrzymała szereg prestiżowych stypendiów zagranicznych m.in.: USA Academic Council of Learned Societies w State University of New York w Stanford University (10 miesięcy, 1977); Eisenhower Exchange Fellowship (3 miesiące, 1980); The Wilson Center for International Scholars (7 miesięcy, 1987); The Netherlands Institute of International Studies (3 miesiące, 1992); Hokkaido University (9 miesięcy, 1995/1996).

Prowadziła wykłady semestralne lub przez kwartał w University of Washington (1989), UCLA (1991), Harward University (1993), University of Michigan (1994).

Od 2003 roku z przerwami wykłada na Wydziale Studiów Politycznych w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. Od marca 2008 roku pracuje na pierwszym etacie tej uczelni.

Opublikowała 11 książek, w tym 4 w języku angielskim, z których najbardziej znane i cytowane w świecie to „Poland. Self-Limiting Revolution”, Princeton University Press 1985 i „The Dynamics of Breakthrough in Eastern Europe”, University of California Press 1992. Jest autorką około setki artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych, w tym 23 w uznanych czasopismach lub książkach wydanych przez znane wydawnictwa europejskie i amerykańskie.

W przeszłości łączyła zainteresowania z zakresu socjologii polityki, socjologii ekonomicznej i socjologii organizacji. Obecnie zajmuje się głównie problemami transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej, teoriami realnego socjalizmu i postkomunizmu, a także globalizacji. Uznawana za eksperta światowej klasy na tym obszarze, niezwykle opiniotwórczego, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. W latach 1991-1995 była najczęściej cytowanym na świecie polskim socjologiem. W sierpniu 2004 roku znalazła się w prestiżowym gronie socjologów spoza USA zaproszonych do wygłoszenia referatu na kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Socjologicznego.

W latach dziewięćdziesiątych uczestnik, obserwator i wnikliwy krytyk podejmowanych rozstrzygnięć ustrojowych zarówno w licznych pracach naukowych, jak i mass mediach, gdzie komentuje bieżące wydarzenia polityczne. W szczególności zwraca uwagę na zjawisko kapitalizmu politycznego, niebezpieczeństwo procesów korupcjogennych oraz słabość instytucji państwowych.

W 2004 roku Profesor Jadwiga Staniszkis otrzymała Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych za badania nad procesem transformacji Polski i świata przedstawione w książkach „Postkomunizm” (2001) oraz „Władza globalizacji” (2003). 31 sierpnia 2006 została odznaczona przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
 

Zobacz również
 
 

TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl