Semestr zimowy 2010/2011

 
Ruchy społeczne
Kurs przedstawia zasady funkcjonowania i rolę jaką odgrywają ruchy społeczne we współczesnych demokracjach. Zadaniem studenta jest poznanie głównych teorii politologicznych dotyczących funkcjonowania ruchów społecznych, metod ich badania; poznanie ewolucji ruchów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych ruchów społecznych. Kurs systematyzuje także miejsce ruchów społecznych w systemie politycznym.

Kurs: 30 godzin
Punkty ECTS: 4

 

Geografia polityczna
Kurs obejmuje rozszerzony program geografii politycznej i ma dać konieczną dla absolwenta politologii wiedzę o współczesnym świecie i zróżnicowaniu ekonomicznym, społecznym, politycznym, kulturowym, religijnym państw i narodów. Daje też podstawy do aktualizowania i pogłębiania tej wiedzy, rozumienia jej kontekstów historycznych, dokonywania samodzielnych analiz sytuacji w różnych częściach świata.

Wykład: 30 godzin
Ćwiczenia
:
mgr Marta Olszowska, 30 godzin
Punkty ECTS: 7 

 

Partie polityczne i systemy partyjne
Kurs przedstawia zasady funkcjonowania i rolę jaką odgrywają partie we współczesnych demokracjach. Systematyzuje wiedzę o istniejących podziałach socjopolitycznych i ich wpływie na modele partyjne poszczególnych krajów. Dodatkowym elementem kursu jest analiza procesów dokonujących się wewnątrz partii politycznych, związanych z rekrutacją, selekcją i procedurami podejmowania decyzji. Zadaniem studenta jest poznanie głównych teorii politologicznych dotyczących funkcjonowania partii politycznych, metod ich badania; poznanie systemów partyjnych głównych państw europejskich oraz wybranych państw pozaeuropejskich.

Kurs: 30 godzin
Punkty ECTS: 4

 

Systemy polityczne
Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych instytucji i procesów politycznych krajów Europy Zachodniej, USA i Rosji. W rezultacie studenci powinni opanować podstawowy zasób pojęć z zakresu analizy instytucji ustrojowych i zjawisk politycznych oraz nabyć praktyczną umiejętność analizy zjawisk codziennej polityki zachodnioeuropejskich demokracji.

Wykład: 30 godzin
Ćwiczenia: mgr Marta Olszkowska, 30 godzin
Punkty ECTS: 7
Studia zaoczne, I stopnia

 

Historia instytucji politycznych
Kurs prezentuje rozwój instytucji politycznych w ujęciu historycznym. Przedstawia pojęcia kluczowe do dokonania analizy porównawczej ustrojów państw w różnych epokach i do analizy ich ewolucji. Przedstawia zmiany w funkcjonowaniu instytucji przedstawicielskich, władz lokalnych, zależności między organami państwa. Przedstawia też historię ustroju Polski oraz instytucji politycznych ustanowionych na ziemiach polskich przez inne państwa.

Kurs: 60 godzin
Punkty ECTS: 12

Studia zaoczne, II stopnia

 

 

Archiwalne

Rok akademicki 2009/2010

 

Populizm w Europie
Konwersatorium
:
30 godzin
Punkty ECTS
:
4

Syllabus (plik PDF)
 

Ruchy społeczne
Studia zaoczne, II stopnia
Kurs
:
30 godzin
Punkty ECTS: 4

Geografia polityczna
Kurs: 60 godzin
Punkty ECTS: 7

Współczesne systemy polityczne
Ćwiczenia: 30 godzin
Punkty ECTS
:
6

Marketing polityczny
Kurs:
30 godzin
Punkty ECTS: 4
Syllabus (plik PDF)

 

Rok akademicki 2008/2009

Partie i systemy partyjne
Kurs: 60 godzin
Punkty ECTS: 4

Feminizm
Konwersatorium: 30 godzin
Punkty ECTS: 4

Ruchy społeczne
Studia zaoczne, II stopnia
Kurs
:
30 godzin
Punkty ECTS: 4

Geografia polityczna
Kurs: 60 godzin
Punkty ECTS: 7

Współczesne systemy polityczne
Ćwiczenia: 30 godzin
Punkty ECTS: 6
Syllabus kursu (plik PDF)

Ruchy społeczne
Kurs
:
30 godzin
Punkty ECTS: 4
Syllabus (plik PDF)

 

Rok akademicki 2007/2008

Partie i systemy partyjne
Konwersatorium: 60 godzin
Punkty ECTS: 5
Syllabus (plik PDF)

Geografia polityczna
Kurs: 60 godzin
Punkty ECTS: 7
Syllabus kursu (plik PDF)

Współczesne systemy polityczne
Ćwiczenia: 30 godzin
Punkty ECTS: 6
Syllabus kursu (plik PDF)

Partie i systemy partyjne
Ćwiczenia:
30 godzin
Punkty ECTS: 5
Syllabus (plik PDF)

 


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl