6 punktów KBN

 • Reforma systemu opodatkowania nieruchomoœści w Polsce, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyœle „ORGMASZ”, Warszawa nr 8, Sierpień 2002, ss. 34-42.
 • Ulgi i zwolnienia podatkowe, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyœle „ORGMASZ”, Warszawa nr 11, Listopad 2002, ss. 39 – 45.
 • Poziom obciążeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce i krajach Unii Europejskiej, ”Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyœle „ORGMASZ”, Warszawa nr 12, Grudzień 2002, ss.75 – 87.
 • Finansowe bariery rozwoju polskich gmin uzdrowiskowych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyœle „ORGMASZ”, Warszawa nr 3, Marzec 2003, ss.56- 62.
 • Praktyka stosowania podatku od nieruchomośœci, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarzšdzania w Przemyœle „ORGMASZ”, Warszawa nr 4, Kwiecień 2003, ss. 41- 49.
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych a realizacja funkcji regulacyjnej i stymulacyjnej w latach 1992-2000, „Polityka Społeczna”, Wydawca Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, nr 1, Styczeń 2003, ss.19-23.
 • Forma prywatyzacji a efektywnoœść przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyœle „ORGMASZ”, Warszawa nr 7, Lipiec 2003, ss.18-26.
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Rozwiązania prorodzinne, „Polityka Społeczna” nr 5-6, Maj-Czerwiec 2003, ss. 20-24.
 • Rynek pracy a konkurencyjnośœć gospodarki, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyœle „ORGMASZ”, Warszawa nr 8, Sierpień 2003, ss. 43-50.
 • Reforma systemu opodatkowania nieruchomoœści w Polsce szansą pobudzenia rozwoju lokalnego i regionalnego samorządów terytorialnych, „Studia Regionalne i Lokalne”, Wydawnictwo Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, nr 4, Kwiecień 2003, ss. 125-138.
 • Podobieństwa i odrębnośœci systemu opodatkowania dochodów osób fizycznych w Polsce i państwach członkowskich UE, „Studia Europejskie”, Wydawnictwo Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, nr 1, marzec 2003, ss. 167-176.
 • Private individual taxation system, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyœle „ORGMASZ”, Warszawa, nr 1, Styczeń 2004, ss. 8-14.
 • Przedmiotowy zakres opodatkowania dochodów w wybranych krajach Unii Europejskiej na tle polskich rozwiązań, „Studia Europejskie”, Wydawnictwo Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, nr 1, Marzec 2004, ss. 181-190.
 • Społeczna odpowiedzialnoœść przedsiębiorstwa, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyœle „ORGMASZ”, Warszawa, nr 3, Marzec 2004, ss. 3 -11.
 • Krytycznie o systemie podatkowym, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyœle „ORGMASZ”, Warszawa, nr 4, Kwiecień 2004, ss. 40 - 48.
 • An evaluation of the individal income tax system in Poland and some chosen European Union countries, taking into account pro-family tax politics part I, „Produktivita”, Wydawnictwo Slovenske Centrum Produktivity, Żilina, nr 1, Luty 2004, s 23.
 • Ulgi uznaniowe formą pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji”, Wydawnictwo Towarzystwo Nauk Organizacji i Kierownictwa, Toruń, nr 10, PaŸdziernik 2004, ss. 35 - 37.
 • Niedoceniona koncepcja prorodzinnych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych, „Polityka Społeczna” nr 8, Sierpień 2004, ss. 9-12.
 • Jak promować przedsiębiorczoœść w gminach, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyœle „ORGMASZ”, Warszawa, nr 2, Luty 2005, ss. 37-48.
 • Modele podatkowych preferencji prorodzinnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej, „Studia Europejskie”, Wydawnictwo Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, nr 4 Grudzień 2004, ss. 193-201.
 • Opodatkowanie dochodów kapitałowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, „Studia Europejskie”, Wydawnictwo Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, nr 3 Kwiecień 2005, ss. 193-208.
 • Jak reformować polski system podatkowy: mity i fakty, „Przegląd  Organizacji”, Wydawnictwo Towarzystwo Nauk Organizacji i Kierownictwa, Toruń, nr 9, Wrzesień 2005, ss. 28-31.
 • Model społeczny przedsiębiorstwa, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyœle „ORGMASZ”, Warszawa, nr 10, PaŸdziernik 2005, ss. 12-19 (współautor: Adriana Paliwoda-Matiolańska).
 • Opodatkowanie dochodów kapitałowych w krajach UE, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyœle „ORGMASZ”, Warszawa nr 12, Grudzień 2005, ss. 97-104.
 • Specifics of taxation approaches of EU member states to the personal income tax, “Academy Review”, Dnietropietrovsk Univestity of Economy and Law, Wydawnictwo Uniwersytetu w Dniepropietrowsku, nr 2, Czerwiec 2005, ss. 100 - 104. (współautor: M.Duszyński).
 • Finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorczoœści przez gminy, „Studia Regionalne i Lokalne”, Wydawnictwo Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, nr 1, Kwiecień 2005, ss. 65-81.
 • Kontrola krzyżowa u kontrahenta przedsiębiorcy, „Przegląd  Organizacji”, Wydawnictwo Towarzystwo Nauk Organizacji i Kierownictwa, Toruń, nr 4, Kwiecień 2006, ss. 42 - 44.
 • Interpretacje prawa podatkowego, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyœle „ORGMASZ”, Warszawa, nr 9, Wrzesień 2006, ss. 44-50.
 • Poziom obciążeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej, „Studia Europejskie”, Wydawnictwo Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, nr 4, Grudzień 2006, ss. 165-176.
 • Koszty stosowania prawa podatkowego w Polsce (wyniki badania), „Rachunkowoœść”, Wydawnictwo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, nr 6, Czerwiec 2007, ss. 51-55 (współautor: Joanna Kanigowska).
 • Klasyfikacja preferencji stosowanych w podatku dochodowym od osób fizycznych w krajach UE, „Studia Europejskie”, Wydawnictwo Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, nr 2, luty 2007, ss. 257 - 266.
 • Podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania dochodów osób fizycznych w krajach UE, „Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego”, Instytut Nauk Prawnych PAN, nr 1/2008.
 • Formy i sposoby aktywizacji gospodarczej polskich gmin uzdrowiskowych a rozwój regionalny, „Studia Regionalne i Lokalne”, Wydawnictwo Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, nr 3, Wrzesień 2002, ss. 131-140.
 • Bariery finansowe i legislacyjne rozwoju polskich gmin uzdrowiskowych w perspektywie integracji z UE, „Studia Regionalne i Lokalne” nr 3/2003, ss. 97-106.
 • Opodatkowanie u Ÿźródła i w państwie rezydencji a metody unikania podwójnego opodatkowania w systemach podatkowych krajów Wspólnoty, „Studia Europejskie”, Wydawnictwo Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, nr 4, luty 2008, ss. 257-266.

 

 

3-4 punkty KBN

 • Analiza aktualnej sytuacji ekonomicznej polskich gmin uzdrowiskowych, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, Wydawnictwo Łódzkie Towarzystwo Naukowe, ŁódŸź, Tom 68/2003, ss. 83-96.
 • Główne nieprawidłowośœci w praktyce poboru i wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, Wydawnictwo Łódzkie Towarzystwo Naukowe, ŁódŸź, Tom 68/2003, ss. 239-250.
 • Aktualne ograniczenia finansowo-prawne funkcjonowania i rozwoju polskich uzdrowisk, „Folia Turistica” – miesięcznik Instytutu Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, AWF, Kraków, nr 12, Grudzień 2002, ss. 89-106.
 • Sposoby rewitalizacji polskich uzdrowisk:– ustawa o gminach uzdrowiskowych i inne formy aktywizacji społeczno-gospodarczej, „Folia Turistica”, miesięcznik Instytutu Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, AWF, Kraków, nr 14, Grudzień 2003, ss. 5-30.
 • Development limitations of Polish spas (legal and financial barriers), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, nr 111 z 2003 roku, ss. 317-327 (współautor M.Duszyński).
 • Metody ekonomicznej aktywizacji polskich gmin uzdrowiskowych w kontekœcie integracji z Unią Europejską, „Samorząd Terytorialny”, Wydawnictwo „KiK” Konieczny i Kruszyński, Warszawa, nr 10, PaŸdziernik 2004, ss. 55-62.
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych instrumentem polityki prorodzinnej, „Studia z zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej”, roczniki naukowe Katedry Prawa i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 2003/2004, Kraków, Maj 2004, ss. 387-400.
 • Zakres i kierunki harmonizacji podatków dochodowych w Unii Europejskiej, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, Wydawnictwo Łódzkie Towarzystwo Naukowe, ŁódŸź, Tom LXX/2004, ss. 285-296.
 • Kierunki reform systemu opodatkowania nieruchomośœci w Polsce, „Samorząd Terytorialny”, Wydawnictwo „KiK” Konieczny i Kruszyński, Warszawa, nr 9, Wrzesień 2005, ss. 39-49.
 • Analiza porównawcza zasad opodatkowania dochodów osób fizycznych w krajach UE, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, Wydawnictwo Łódzkie Towarzystwo Naukowe, ŁódŸź , Tom LXXI z 2005, ss. 39-76.
 • Analiza zasad opodatkowania dochodów osób fizycznych w krajach UE implikacje dla procesu harmonizacji, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, Wydawnictwo Łódzkie Towarzystwo Naukowe, ŁódŸź, Tom LXXIII z 2006 roku, ss. 193-206.
 • Wpływ ograniczeń administracyjno-prawnych na rozwój polskich gmin uzdrowiskowych, „Samorząd Terytorialny”, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, nr 1-2, Czerwiec 2007, ss 75-84.
 • Sprawiedliwoœść opodatkowania a ekonomiczna efektywnoœść:– wybrane aspekty, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, Tom LXXVII / 2008, s. 227-249.
 • Administracyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowania gmin uzdrowiskowych w Polsce i reaktywowania koncepcji uzdrowisk, „Folia Turistica”, nr 18 z 2007, ss. 109-121 (współautor: K.Kaganek).

 

Książki / Books

 • Wybrane zagadnienia opodatkowania dochodów osób fizycznych w latach 90-tych XX wieku (monografia), wydawnictwo WSB-NLU, Nowy Sącz 2003, stron 217.
 • Zarządzanie turystyką, hotelarstwem i turystyką uzdrowiskową. Wybrane aspekty (współautor: J. Wojnarowski), wydawnictwo, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczoœci, Nowy Sącz 2008, stron 276.
 • Zarządzanie ceną i finansami w usługach turystycznych i hotelarskich (wybrane zagadnienia) (współautor: J. Wojnarowski), wydawnictwo, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczoœci, Nowy Sącz 2009, stron 175.
 • Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, wydawnictwo WSB-NLU, Nowy Sącz 2009 (współautor; K.Wolak), stron 247.
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej (wybrane aspekty), wydawnictwo WSB-NLU, Nowy Sącz 2009 (współautor P.Wolak), stron 142.
 • CSR – a marketing strategy or a responsible business? (sellected issues), wydawnictwo Hoff University, Niemcy 2009, stron 90.

 

Skrypty

 • Podstawy ekonomii (skrypt), wydawnictwo WSB-NLU, Nowy Sącz 2003, stron 178.


Rozdziały w książkach /chapters in books

 • Konkurencyjnośœć polskiego systemu podatkowego w warunkach globalizacji, [w:] Konkurencyjnoœść gospodarki polskiej w przededniu integracji z Uniš Europejską, pod red. Wojciecha Olejniczka, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Szczecin 2003, ss. 345-368.
 • Finansowo-prawne ograniczenia funkcjonowania i rozwoju polskich uzdrowisk [w:] Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej, pod. red. Jacka Bilińskiego i Darii Sawaryn, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2003, ss. 229-238.
 • Identyfikacja wad i postulowanych kierunków reform polskiego systemu podatkowego [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, pod red. Adama Nalepki, Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie, Tarnów 2004, ss. 476-491.
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w wybranych krajach UE, [w:] Polityka społeczna. Wybrane zagadnienia, Instytut Polityki i Spraw Socjalnych, Warszawa, 2005, ss. 131-142.
 • Integracja z UE i reforma systemu opodatkowania nieruchomoœści a finanse jednostek samorządu terytorialnego [w:] Kapitał i Ÿźródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów, pod red. Jana Czekaja, Wyższa Szkoła Finansów i Bankowośœci w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2005, ss. 297 - 305.
 • Przedsiębiorczośœć i zarządzanie małymi firmami (wybrane zagadnienia) [w:] Vademecum przedsiębiorcy 50+, WSB-NLU, Nowy Sącz 2006 (współautor: W.Cwynar). Monografia wydana ze œrodków programu PHARE, s 198.
 • Proporcjonalne i progresywne opodatkowanie dochodów osób fizycznych, [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU w Nowym Sączu, pod red. Adama Nalepki, Nowy Sącz 2006, ss. 337-351.
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych w systemach podatkowych krajów Unii Europejskiej z uwzględnieniem różnic pomiędzy krajami UE-15 i UE-10, [w:] Ekonomia, zarządzanie, marketing, pod. red. Jana Wiktora, WSB-NLU, Nowy Sącz 2007, ss. 110-126. Monografia ku czci Prof. dra
  hab. Jerzego Dietla.
 • Koncepcje pojęcia dochodu i ich wpływ na cechy podatku dochodowego od osób fizycznych w krajach strefy euro, [w:] Polska w strefie euro. Szanse i zagrożenia, pod red. Janusza Ostaszewskiego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, ss. 185-203.
 • Preferencje prorodzinne w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych na przykładzie systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej, [w:] Gospodarka społeczna w Europie, pod red. Ewy Pancer - Cybulskiej, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • System preferencji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych w krajach UE, [w:] Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejœciu Polski do Unii Europejskiej, pod red. Stanisława Owsiaka, Wyższa Szkoła Finansów i Bankowoœci w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2008.
 • Psychologiczne granice opodatkowania, [w:] Współdziałanie –i rywalizacja. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania, pod. red. Z. Uchnasta, Katolicki Uniwersytet Lubelski & Wyższa Szkoła Biznesu - NLU, Lublin-Nowy Sącz 2008 [współautor: M.Duszyński].
 • Wybrane aspekty sprawiedliwoœci opodatkowania ekonomicznej efektywnoœci, [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU w Nowym Sączu, pod red. Adama Nalepki, Nowy Sącz 2008, ss. 316-329.
 • Relacje prawne i ekonomiczne pomiędzy podatkiem dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, [w:] Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, pod red. Janusza Ostaszewskiego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009, ss. 517-528.
 • CSR – how to improve ethical consciouness?, [w:] Aktualne problemy ekonomicznego bezpieczeństwa celnego Ukrainy, Akademia Celnicza (Customs Academy), Dnietropiertowsk 2008, ss. 169-173
  [wspołautor: Andrzej Gwiżdz].
 • Podatki dochodowe a funkcje polityki finansowej, [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU w Nowym Sączu, pod red. Adama Nalepki i Anny Ujwary-Gil, Nowy Sącz 2009, ss. 346-361 [współautor: Aleksander Suseł].

 

 

Artykuły w liczącej się prasie menedżerskiej

 • Opodatkowanie sanatoriów i innych zakładów opieki zdrowotnej –- rozbieżnoœści interpretacyjne, „Przegląd Podatkowy”, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, nr 7, Lipiec 2002, ss. 44-48.
 • Kierunki reform systemu opodatkowania nieruchomoœci w Polsce, „Finansista”, Wydawca AWiM Mediabank S.A., Warszawa nr 10, PaŸdziernik 2002, ss. 61- 63.
 • Mierniki efektywnoœci, „Finansista”, Wydawca AWiM Mediabank S.A.,Warszawa, nr 3, Marzec 2003, ss. 54- 56.
 • Kontrowersje związane z opodatkowaniem podatkiem od nieruchomoœści sanatoriów i innych zakładów opieki zdrowotnej, „Finanse Komunalne”, Nr 3/2008 (miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych), ss. 32-37.
 • Praktyka funkcjonowania opłaty miejscowej i uzdrowiskowej, „Nowe Zeszyty Samorządowe,– opinie prawne” nr 1/2008 (współautor: T.Burzyński).

 

 

Przeprowadzone szkolenia, warsztaty i seminaria

 •  Szkolenia członków Sądeckiej Izby Gospodarczej w zakresie rozwoju sektora MSP, SIG-WSB-NLU, Nowy Sącz – lata 2000 i 2001.
 • Przedmioty: „Zarządzanie przez podatki” i „Zarządzanie pieniądzem” (studia podyplomowe WSB-NLU dla menedżerów publicznych i niepublicznych placówek ochrony zdrowia) – lata 2001 i 2002.
 • Warsztaty dla 300 menedżerów w ramach programu „Przyjaciele Sukcesu” (WSB-NLU, Microsoft Dynamic, PKPP Lewiatan i Dom Maklerski „Penetrator”) – rok 2006.
 • Zajęcia z przedmiotów: „Zarządzanie pieniądzem”, “Zarządzanie przez podatki” i “Bankowość” (studia podyplomowe WSB-NLU dla Getin Holding S.A.) – rok 2005, 2006 i 2007.
 • „Kontrola podatkowa w spółkach kapitałowych” w ramach szkoleń „Teraz nasza kolej – PCC Rail Szczakowa, Eurodirect sp. z o.o. w Katowicach - rok 2007.
 • Zajęcia z przedmiotów: „Zarządzanie pieniądzem”, “Zarządzanie przez podatki” i “Bankowość” (studia podyplomowe WSB-NLU dla Episkopatu Polski, ekonomi diecezjalni i zakonni delegowani przez Ekonoma Konferencji Episkopatu Polski) - lata 2002, 2004, 2005, 2007.
 • Zajęcia z przedmiotu: “Makroekonomia” (studia podyplomowe WSB-NLU dla Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.) – rok 2005 i 2007
 • Trener w programie szkoleniowych realizowanym przez Instytut Turystyki sp. z o.o. w Krakowie dla kadry menedżerskiej zarządzającej polskim uzdrowiskami ”Nowe szanse, nowe możliwości rozwoju potencjału kadr turystycznych i uzdrowiskowych” – rok 2006.
 • Zajęcia z przedmiotów: „Zarządzanie przez podatki”, „Zarządzanie pieniądzem” i „Kontrola podatkowa” (studia podyplomowe dla kadry menedżerskiej sektora MŚP w ramach projektów finansowanych ze środków EFŚ) – 2006/2007.

 


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl