Semestr zimowy 2010/2011

Kompozycja tekstów 1 i 2
Kurs wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i wymogom stawianym studentom w zakresie kultury wypowiedzi, formułowania opinii i stanowisk, pozyskiwania i wykorzystywania informacji oraz komponowania form pisemnych, w tym zwłaszcza eseju akademickiego. Zajęcia zorientowane są na wykształcenie i rozwinięcie umiejętności niezbędnych do sprawnego poruszania się w świecie akademickim oraz docelowo życiu zawodowym.
Zadania stawiane przed studentami dotyczyć będą sprawnego referowania zagadnień naukowych i opinii, formułowania własnych stanowisk w mowie i piśmie, pozyskiwania i zastosowania informacji ze szczególnym naciskiem na rozwinięcie umiejętności analitycznych. Szczególny nacisk kładziony będzie na komponowanie wypowiedzi pisemnych począwszy od ich ogólnej konceptualizacji, przez postawienie tezy, dobór argumentacji i źródeł naukowych, po redakcję i korektę oraz efektywne formatowanie tekstów za pomocą programów edytorskich.

Ćwiczenia: 60 godzin
Punkty ECTS: 5
Syllabus (plik PDF)
 

Nauka o polityce
Kurs stanowi wprowadzenie do studiów politologicznych, prezentując charakterystykę współczesnej nauki o polityce, jej miejsce wśród innych dyscyplin naukowych. Omawia nurty badań politycznych oraz podstawowe metody i techniki badawcze. Przedstawia podstawowe pojęcia niezbędne do studiowania politologii oraz analizuje instytucje i zjawiska współczesnej polityki.

Ćwiczenia: 30 godzin
Punkty ECTS: 7
Syllabus (plik PDF)

 

Myśl polityczna
Przedmiot przedstawia historię i najważniejsze koncepcje myśli politycznej, począwszy od czasów starożytnych. Poszczególne zajęcia przedstawiają ewolucję poglądów na temat państwa, władzy, porządku społecznego, konstytuowanie się nowoczesnych ideologii. Przedmiotem szczegółowych studiów są wybrane teksty z klasyki myśli politycznej oraz zagadnienia najbardziej reprezentatywne dla danej epoki. Kurs zamyka przegląd współczesnych nurtów myśli politycznej.

Ćwiczenia: 30 godzin
Punkty ECTS:
5
Syllabus (plik PDF)

 

Teoria polityki
Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat teoretycznych uwarunkowań poznania polityki. W rezultacie studenci powinni nabyć praktyczną umiejętność analizy zjawisk codziennej polityki, zwłaszcza podejmowania decyzji politycznych, przy użyciu poznanych narzędzi teoretycznych. Kurs przedstawia zasady dokonywania analizy zjawisk politycznych, wskazuje na podstawowe nurty i szkoły interpretacji polityki i teorii polityki. Bardziej szczegółowo podejmuje zagadnienia związane z polityką jako procesem podejmowania wiążących decyzji w sprawach publicznych, teorią państwa i teorią demokracji.

Ćwiczenia: 15 godzin
Punkty ECTS:
5
Syllabus (plik PDF)
 

Teoria polityki (studia zaoczne, II stopnia)
Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat teoretycznych uwarunkowań poznania polityki. W rezultacie studenci powinni nabyć praktyczną umiejętność analizy zjawisk codziennej polityki, zwłaszcza podejmowania decyzji politycznych, przy użyciu poznanych narzędzi teoretycznych. Kurs ma łączyć zdobycie teoretycznej wiedzy na temat polityki z jej praktycznym wykorzystaniem - w szczególności w odniesieniu do przygotowywanej pracy magisterskiej. Każde zajęcia będą w całości opierały się na analizie przypadków z wykorzystaniem wiedzy zawartej w literaturze obowiązkowej.

Ćwiczenia: 15 godzin
Syllabus ćwiczeń (plik PDF)

 

Nauka o polityce (studia zaoczne, I stopnia)
Kurs stanowi wprowadzenie do studiów politologicznych, prezentując charakterystykę współczesnej nauki o polityce i jej miejsce wśród innych dyscyplin naukowych. Omawia nurty badań politycznych oraz podstawowe metody i techniki badawcze. Przedstawia podstawowe pojęcia niezbędne do studiowania politologii oraz analizuje instytucje i zjawiska współczesnej polityki. Celem zajęć jest przedstawienie panoramy zagadnień podejmowanych przez nauki polityczne oraz narzędzi służących badaniu zjawisk politycznych. Propedeutyczny charakter kursu decyduje o licznych wskazówkach metodologicznych i bibliograficznych.

Ćwiczenia: 30 godzin
Syllabus (plik PDF)

 

Archiwalne

Rok akademicki 2009/2010

Analiza debaty publicznej
Ćwiczenia:
30 godzin
Punkty ECTS:
4
Syllabus (plik PDF)

Kompozycja tekstów 2
Ćwiczenia
:
30 godzin
Punkty ECTS
:
5
Syllabus (plik PDF)

Unia Europejska
Ćwiczenia:
30 godzin
Punkty ECTS:
6
Syllabus (plik PDF)

Nauka o polityce
Ćwiczenia:
30 godzin
Punkty ECTS:
7
Syllabus (plik PDF)

Kompozycja tekstów 1
Ćwiczenia
:
30 godzin
Punkty ECTS
:
5
Syllabus (plik PDF)

Myśl polityczna
Ćwiczenia
:
30 godzin
Punkty ECTS:
6
Syllabus (plik PDF)

Teoria polityki
Ćwiczenia
:
15 godzin
Punkty ECTS:
5
Syllabus (plik PDF)

Teoria polityki (studia zaoczne, II stopnia)
Ćwiczenia
:
15 godzin
Syllabus (plik PDF)

Nauka o polityce (studia zaoczne, I stopnia)
Ćwiczenia
:
30 godzin
Syllabus (plik PDF)

 

Rok akademicki 2008/2009

Unia Europejska
Kurs:
30 godzin
Punkty ECTS:
6
Syllabus (plik PDF)
 

Historia powszechna XX wieku
Ćwiczenia:
30 godzin
Punkty ECTS
:
6
Syllabus (plik PDF)

Kompozycja tekstów 2
Ćwiczenia: 30 godzin
Punkty ECTS:
5
Syllabus (plik PDF)

Myśl polityczna
Ćwiczenia:
30 godzin
Punkty ECTS:
6
Syllabus (plik PDF)

Kompozycja tekstów 1
Ćwiczenia:
30 godzin
Punkty ECTS
:
5
Syllabus (plik PDF)

Teoria polityki (studia zaoczne, II stopnia)
Ćwiczenia
:
15 godzin
Syllabus (plik PDF)

Integracja europejska
Ćwiczenia
:
15 godzin

 

Rok akademicki 2007/2008

Unia Europejska
Ćwiczenia
:
30 godzin
Punkty ECTS
:
6
Syllabus (plik PDF)

Myśl polityczna
Ćwiczenia
:
30 godzin
Punkty ECTS
:
6
Syllabus (plik PDF)

Nauka o polityce
Ćwiczenia
:
30 godzin
Punkty ECTS
:
7
Syllabus (plik PDF)


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl